Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.90.Responsabilitat Patrimonial

Descripció de l'activitat

Gestió d'expedients de pagament de costes processals i gestió d'expedients de responsabilitat patrimonial.

Finalitat

Gestió Economicofinancera.

Legitimació

Segons l'article 6.1.c del Reglament UE 2016/679, les dades de caràcter personal podran ser tractades quan “el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament”.

Interessats

 • Parts del procés judicial
 • Reclamants a l'AEAT en casos de Responsabilitat Patrimonial

Dades

 • NIF/DNI, Nom i Cognoms, Direcció
 • Reclamació presentada, imports reclamats, dades procediments judicials

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

No aplica

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.