Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.10.Expedients No Processals

Descripció de l'activitat

Arxiu, gestió, instrument informatiu i avaluació dels servicis donats en les gestions amb altres Departaments de l'Agència i ens externs (Advocacies de l'Estat, Tribunals, etc.)i d'organització interna pròpia del funcionament del mateix Servici Jurídic.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

 • Contribuents i subjectes obligats

 Dades

 • Dades de l'interessat:DNI/NIF, Nom i Cognoms
 • Matèries sobre les quals versa la consulta de l'interessat
 • Responsables de l'elaboració de la resposta:Nom i Cognoms

 Tractaments

 • Recollida 
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració 
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió 
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Servici jurídic

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació

Este fitxer conté informació de gestions amb altres Departaments de l'Agència i ens externs (Advocacies de l'Estat, Tribunals, etc.)i d'organització interna pròpia del funcionament del mateix Servici Jurídic.L'ús principal d'este fitxer, a més de com instrument informatiu, és servir d'arxiu i d'eina de gestió i avaluació del Servici, a través de l'anàlisi i mineria de dades.