Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.43.Impost especial sobre determinats mitjans de transport

Descripció de l'activitat

Control dels valors declarats en l'adquisició de vehicles nous a efectes de l'ingrés de l'impost especial sobre determinats mitjans de transport.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

 • Contribuents i subjectes obligats (persones obligades en virtut de la Llei 38/1992 de 28 de desembre persones físiques i entitats jurídiques declarants de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport)

 Dades

 • NIF/DNI, Nom i Cognoms, Direcció
 • Econòmics, financers i d'assegurances

Tractaments

 • Recollida 
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració 
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió 
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • INEM, MTSS, Entitats Gestores SS
 • Òrgans MEH
 • INE (Llei 12/89)
 • Tribunal de comptes o equivalent autonòmic
 • Altres òrgans de l'Administració de l'Estat (MEC, M. Comercio)
 • CCAA
 • Entitats locals
 • Cambres de comerç (gestió recurs cameral)
 • Servici jurídic
 • Estat
 • Defensor del poble

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació