Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.34.Protecció de marques

Descripció de l'activitat

Protecció dels drets de les marques de les empreses inscrites per sol·licitud en la base de dades coordinada amb la Unió Europea, anomenada COPIS.Conforme al previst en la legislació comunitària.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

 • Sol·licitants (sol·licitadors de protecció de marques)

 Dades

 • NIF/DNI, Nom i Cognoms, Direcció, Telèfon, Signatura Electrònica
 • Informació comercial

Tractaments

 • Recollida 
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració 
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió 
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • A la Unió Europea i altres Estats Membre de la Unió Europea

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació