Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.55.Declaracions Informatives i informació rebuda

Descripció de l'activitat

Preparació de les declaraciós informatives.Per a això es tracta informació sobre tercers.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Aplicació efectiva dels convenis i acords amb tercers països.

Interessats

 • Contribuents i subjectes obligats

 Dades

 • NIF/DNI, Nom i Cognoms, Direcció, Firma/Empremta, Signatura Electrònica
 • Econòmics, financers i d'assegurances
 • Transaccions de béns i servicis
 • Model 182:Ideologia, Afiliació sindical, religió, creences
 • Model 190:Salut

Tractaments

 • Recollida 
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració 
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió 
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Hisenda Pública i Administració Tributària
 • Òrgans judicials
 • Altres òrgans de l'Administració de l'Estat
 • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma
 • Altres administracions tributàries

Transferències internacionals

D'acord als convenis i tractats internacionals firmats.

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació

Informació sobre tercers per al control tributari.