Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.99. Sistema d'informació intern sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció

Descripció de l'activitat

Donar conformitat al que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, s'ha creat un canal intern per a la comunicació de possibles infraccions penals o administratives greus o molt greus del personal de l'Agència Tributària. Així mateix, s'estén este canal a totes les persones que, fora d'un context laboral o professional, informen sobre conductes contràries a l'ordenament jurídic.

Esta activitat inclou la recepció, estudi, qualificació, seguiment i finalització de les informacions rebudes per este sistema.

Finalitat

Informació sobre conductes del personal de l'Agència Tributària, per a l'aplicació efectiva de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell del 23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, incorporada al dret espanyol a través de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Interessats

 • Comunicants
 • Persones que puguen ser objecte d'investigació
 • Qualsevol tercer esmentat en la comunicació

Dades

 • Comunicació presentada
 • Qualificació de la informació
 • Seguiment de la comunicació
 • Nom i cognoms, direcció, correu electrònic, DNI/NIE (dades opcionals en les comunicacions)

 Tractaments

 • Recollida 
 • Registre
 • Emmagatzematge
 • Estructuració 
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió 
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • No es preveuen, amb l'excepció de les comunicacions que hagen de ser informades l'Administració de Justícia

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis prevists per a la supressió

Les comunicacions es conservaran únicament durant el període que s'estime necessari i sempre que siga proporcionat a l'efecte de complir amb els requisits impostos per la normativa.

En cap cas podran conservar-se les dades per un període superior a deu anys.

 

Elaboració de perfiles

No aplica.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractats han sigut avaluats a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Estes mesures han sigut aplicades d'acord amb el Pla d'adequació aprovat.

Es fa especial recalcament en l'aplicació de mesures que garantiran l'anonimat, fora que expressament el propi informant no desitge que la seua identitat siga anònima, considerant que la mateixa només pot ser revelada quan una norma així el preveja o bé si se sol·licita en el marc d'un procés penal.

Més informació