Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.1.5.Altres consideracions

Qualsevol comunicació amb l'interessat es dirigirà al domicili assenyalat a efectes de notificacions, en el supòsit que la dada a requerir siga la del domicili, la comunicació podrà dirigir-se al domicili fiscal de l'interessat.

Si la sol·licitud no reunix els requisits assenyalats, es requerirà l'interessat perquè, en un termini de deu dies, repare la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, es tindrà per desestimada la seua petició.

Es rebutjarà la sol·licitud en els següents casos:

  1. Quan la sol·licitud siga presentada per una persona jurídica.
  2. Quan el sol·licitant siga una persona diferent de l'interessat o del seu representant legal.
  3. Quan s'haja exercitat el dret en els últims dotze mesos, tret que s'acredite un interés legítim.
  4. Quan es tracte de sol·licituds genèriques.

La comunicació amb l'interessat podrà fer-se tant per mig paper com per medi electrònic.En el cas d'haver exercit el dret pel mig electrònic, este serà el medi de resposta utilitzat.