Saltar al contingut principal

Nota informativa sobre emplenament en el model 187 de les operacions relacionades amb el règim transitori aplicable a les SICAV (DT 41a LIS)

Es publica en l'apartat d'"Informació"del model 187 (Declaració Informativa. Accions i participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva i resum anual de retencions i ingressos a compte d'IRPF, IS i IRNR en relació amb rendes o guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de transmissions o reemborsaments d'aquelles accions i participacions i drets de subscripció)  informació sobre com complimentar les operacions relacionades amb el règim transitori aplicable a les SICAV, d'acord amb el que preveu la disposició transitòria quaranta-unena de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats