Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.1.1.Dades addicionals de l'habitatge habitual

S'obrirà una finestra de captura de dades en la qual haurà de consignar les següents dades relatives a l'habitatge en el qual té el seu domicili actual, domicili que té quan es presenta la declaració (any 2019) sigui com a propietari, usufructuari o arrendatari, o com a simple resident en la mateixa per raons de convivència familiar o altres.

A més, en el supòsit de propietat, en tot o en part, de l'habitatge, es faran constar, en el seu cas, les dades de les places de garatge, amb un màxim de dos, i dels trasters i annexos adquirits conjuntament amb la mateixa.

Nota:Si desitja que el programa traslladi les dades de l'habitatge habitual actual a la declaració del cònjuge haurà de marcar amb una "X" la casella corresponent de la finestra.

Residents a l'estranger

Haurà de consignar totes les dades de la seva residència, així com indicar el codi de país, indicant també si el seu domicili està situat en algun país pertanyent a la Unió europea, o a d'altres.

El programa obre un desplegable amb tota la relació de països possibles, en el moment que es marqui qualsevol d'ells, automàticament es consigna el codi alfabètic de dos dígits del país o del territori del que es tracti.

 • Titularitat:

  Haurà d'indicar una de les següents claus:

  • Clau 1.Propietat:Quan el primer declarant i/o el cònjuge siguin propietaris, totalment o parcialment de l'habitatge habitual que constitueixi el seu domicili actual (incloent en el seu cas les places de garatge fins a un màxim de dos).

   Es consignarà també aquesta clau en el supòsit de declaració individuals del fill 1, el fill 2, el fill 3 o el fill 4 quan siguin propietaris de l'habitatge habitual que constitueixi el seu domicili actual.

   ATENCIÓ:Quan només un dels cònjuges sigui propietari de l'habitatge, ambdós hauran de consignar la clau 1, indicant el 100 % de participació el cònjuge propietari.

  • Clau 2.Usdefruit: Quan el primer declarant i/o el cònjuge siguin usufructuaris, totalment o parcialment de l'habitatge habitual que constitueixi el seu domicili actual (incloent en el seu cas les places de garatge fins a un màxim de dos).

   Es consignarà també aquesta clau en el supòsit de declaració individuals del fill 1, el fill 2, el fill 3 o el fill 4 quan siguin usufructuaris de l'habitatge habitual que constitueixi el seu domicili actual.

   ATENCIÓ:Quan només un dels cònjuges sigui usufructuari de l'habitatge, ambdós hauran de consignar la clau 2, indicant el 100 % de participació el cònjuge usufructuari.

  • Clau 3.Arrendament:Quan el primer declarant, el cònjuge o ambdós tinguin com a domicili actual un habitatge arrendat.

   Es consignarà també aquesta clau si el hijo1, el fill 2, el fill 3 o fill 4 són arrendataris de l'habitatge habitual.

   En aquest cas també haurà d'indicar el NIF del llogater.Si el llogater no resideix a Espanya i no té NIF espanyol, haurà de reflectir el número d'identificació que tingui al país de residència.

  • Clau 4.Altres situacions:Per a qualsevol altra situació diferent de les que s'han de reflectir en les claus 1, 2 i 3 anteriors.

   S'haurà de consignar la clau 4 quan no s'ostenti cap títol jurídic sobre l'habitatge o existeixi títol diferent als reflectits en les claus anteriors.

   A títol d'exemple hauran de consignar la clau 4 quan el primer declarant, el cònjuge o ambdós conviuen amb el propietari, usufructuari, o arrendatari de l'habitatge (per exemple, habitatge dels pares en el qual també viuen els fills) o en els supòsits d'habitatge cedit al contribuent per l'empresa, etc.

 • Referència cadastral

  Es consignarà la referència cadastral de l'habitatge i, en el seu cas, de cada una de les places de garatge adquirides conjuntament amb la mateixa, amb un màxim de dos.

  Aquesta dada s'haurà de reflectir qualsevol que sigui el tipus de titularitat de l'immoble que constitueixi el seu domicili actual, (és a dir, propietat o usdefruit, arrendament o altres situacions, claus 1, 2, 3 o 4.)

  La referència cadastral figura al rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (I.B.I), podent així mateix obtenir-se a la pàgina de l'Oficina Virtual del Cadastre a Internet, en la direcció http://www.sedecatastro.gob.es/, en aquesta mateixa pàgina del programa hi ha un enllaç directe al web, de la següent forma:

  1r Entre en l'apartat d'accés lliure, referit a les dades cadastrals no protegides.

  2n Introdueixi les dades de localització de l'immoble.

  3r Premi " consultar dades".

  També podrà conèixer la referència cadastral de l'immoble dient a la Línia Directa del Cadastre (telèfon:902-37.36.35)

 • Percentatge de participació en cas de propietat o usdefruit

  S'haurà d'indicar, amb dos decimals, el percentatge de participació en la propietat o usdefruit de l'habitatge o de les places de garatge.

 • Situació de l'habitatge

  Se seleccionarà d'entre les següents claus la que correspongui a la situació de l'habitatge:

  • Clau 1. Immoble amb referència cadastral situat en qualsevol punt del territori espanyol, excepte País Basc i Navarra.
  • Clau 2.Immoble situat a la Comunitat Autònoma del País Basc o a la Comunitat Foral de Navarra.
  • Clau 3.Immoble en qualsevol de les situacions anteriors però sense referència cadastral.
  • Clau 4.Immoble situat a l'estranger.