Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.1. Dades identificatives

PRIMER DECLARANT

Una vegada facilitada la informació necessària en l'assistent de dades personals, el programa traslladarà el número d'identificació fiscal (NIF), els cognoms i nom, el sexe, l'estat civil, la data de naixement i, si escau, el grau de discapacitat del «Primer declarant» a la pantalla de dades personals.

No és necessari adherir les etiquetes en els models que es generin informàticament mitjançant la utilització del mòdul d'impressió desenvolupat per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, com succeeix amb totes les declaracions generades per la utilització d'aquest programa.

REPRESENTANT

En aquest espai hauran de complimentar-se les dades del representant legal dels menors d'edat o de les persones incapacitades judicialment, així com el d'aquells altres contribuents que voluntàriament hagin conferit la seva representació a una altra persona.

Com representant del declarant menor d'edat figurarà el seu pare, mare o tutor.

Com representant del declarant incapacitat judicialment figurarà el tutor o, el seu cas, el curador.

Com representant del declarant mort figuraran els seus hereus o legataris.

ARTICLE 46 LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA

 1. Els obligats tributaris amb capacitat d'actuar podran actuar per mitjà de representant, amb què s'entendran les successives actuacions administratives, llevat que es faci manifestació expressa en contrari.

2. Per interposar recursos o reclamacions, desistir d'ells, renunciar a drets, assumir o reconèixer obligacions en nom de l'obligat tributari, sol·licitar devolucions d'ingressos indeguts o reemborsaments i en els restants supòsits en què sigui necessària la signatura de l'obligat tributari en els procediments regulats en els títols III, IV i V de la Llei general tributària, la representació haurà d'acreditar-se per qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixi constància fidedigna o mitjançant declaració en compareixença personal de l'interessat davant l'òrgan administratiu competent. A aquests efectes, seran vàlids els documents normalitzats de representació que aprovi l'Administració tributària per a determinats procediments.

3. Per als actes de mer tràmit es presumirà concedida la representació.

DADES DEL CÒNJUGE

En aquest apartat apaecerán reflectits les dades personals del cònjuge.

DOMICILI HABITUAL ACTUAL DEL PRIMER DECLARANT

Les dades relatives al domicili hauran de complimentar-se necessàriament a través de la finestra de captura que s'obre en la casella " tipus de via pública ", indicant prèviament si resideix o no en territori espanyol.

 • Tipus de via pública: es farà constar-la denominacióncorrespondiente al tipus o classe de via pública; carrer, plaça, avinguda, glorieta, passeig, carretera, baixada, costa, rambla, passatge,   ... etc.

 • Nom de la Via pública: es farà constar amb la màxima precisió el nom complet de la via pública corresponent al domicili.

 • Tipus de numeració:haurà d'indicar el tipus de numeració; Número (NÚM), quilòmetre (km), sense número (S/N), Altres (OTR),... etc.

 • Número: haurà d'indicar el nombre de la casa o, si escau, el punt quilomètric.

 • Qualificador de número: si escau consigni també la dada que completi el nombre de la casa; bis, duplicat (DUP), modern (MOD), antic (ANT),...etc, o el punt quilomètric (metres).

 • Bloc, portal, escala, planta, porta.

 • Dades complementàries del domicili: si escau, es faran constar les dades addicionals que resultin necessaris per a la completa identificació del domicili com per exemple: Urbanització, Edifici, Residencial; Polígono,... etc.

 • Localitat/Població. Consigni en aquesta casella el nom de la localitat o població en la que es troba situat el domicili, quan sigui diferent del Municipi.

 • Província: haurà de seleccionar-se de la llista que es desplega en aquesta casella.

 • Codi postal: s'indicarà el codi postal assignada a la via pública del domicili.

 • Municipi: es consignarà el municipi concret on es troba el domicili, bé directament o bé seleccionant-ho de la llista que es desplega en aquesta casella.

 • Localitat / Població: haurà de consignar-se si el seu nom és diferent del del Municipi.

 • Telèfon fix: Per tal d'agilitzar la resolució de les incidències que puguin sorgir en la tramitació de la declaració, podrà facilitar un número de telèfon fix (incloent el prefix) en el que pugui ser més fàcilment localitzat en dies i hores feiners. Així mateix podrà facilitar, si escau, el nombre de FAX.

 • Telèfon mòbil: Per tal d'agilitzar la resolució de les incidències que puguin sorgir en la tramitació de la declaració, seria molt convenient facilitar un número de telèfon mòbil.

Atenció:

Si el domicili del Cònjuge, Fill 1, Fill 2, Fill 3 o Fill 4 fos diferent del primer declarant haurà de marcar amb una "X" la casella establerta a l'efecte, a fi que puguin complimentar-se aquests domicilis.

CANVI DE DOMICILI

Les persones físiques que no desenvolupin activitats empresarials o professionals i no satisfacin rendiments subjectes a retenció o ingrés a compte, hauran d'utilitzar el model 030 per comunicar el canvi de domicili fiscal en el termini de tres mesos des que es produeixi. No obstant això, la comunicació de canvi de domicili haurà d'efectuar-se en el model de declaració d'IRPF si el termini declaració d'aquesta finalitzés abans del venciment de l'esmentat termini de tres mesos, llevat que amb anterioritat ja s'hagués comunicat el canvi de domicili en el model 030.

Per tant, si ha canviat de domicili el 2019 i no ho ha comunicat en el model 030 ha de marcar la casella "Canvi de domicili".

Empresaris o professionals

Els contribuents que tinguin la consideració d'empresaris o professionals i hagin canviat de domicili habitual, hauran de comunicar aquest canvi presentant la preceptiva declaració censal (model 036 o 037)

DOMICILI HABITUAL ACTUAL DEL CÒNJUGE

Només haurà de facilitar el domicili del cònjuge en el supòsit de declaració conjunta si al seu torn és diferent del domicili del primer declarant.

HABITATGE HABITUAL

S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà de consignar les següents dades relatives a l'habitatge en la que té el seu domicili actual (on resideixi en el moment actual l'any 2019) sigui com propietari, usufructuari o arrendatari, o com simple resident en la mateixa per raons de convivència familiar o d'altres.

A més, en el supòsit de propietat, en tot o en part, de l'habitatge, es faran constar, si escau, les dades de les places de garatge, amb un màxim de dos, i dels trasters i annexos adquirits conjuntament amb la mateixa.

NOTA: Si desitja que el programa traslladi les dades de l'habitatge habitual actual a la declaració del cònjuge haurà de marcar amb una "X" la casella corresponent de la finestra.

 • Titularitat:

  Haurà d'indicar una de les següents claus:

  • Clau 1. Propietat: Quan el primer declarant i/o el cònjuge siguin propietaris, totalment o parcialment de l'habitatge habitual que constitueixi el seu domicili actual (incloent si escau les places de garatge fins a un màxim de dos).

   Es consignarà també aquesta clau en el supòsit de declaracions individuals del fill 1, el fill 2, el fill 3 o el fill 4 quan siguin propietaris de l'habitatge habitual que constitueixi el seu domicili actual.

   ATENCIÓ: Quan només un dels cònjuges sigui propietari de l'habitatge, ambdós hauran de consignar la clau 1, indicant el 100% de participació el cònjuge propietari.

  • Clau 2. Usdefruit: Quan el primer declarant i/o el cònjuge siguin usufructuaris, totalment o parcialment de l'habitatge habitual que constitueixi el seu domicili actual (incloent si escau les places de garatge fins a un màxim de dos).

   Es consignarà també aquesta clau en el supòsit de declaracions individuals del fill 1, el fill 2, el fill 3 o el fill 4 quan siguin usufructuaris de l'habitatge habitual que constitueixi el seu domicili actual.

   ATENCIÓ: Quan només un dels cònjuges sigui usufructuari de l'habitatge, ambdós hauran de consignar la clau 2, indicant el 100% de participació el cònjuge usufructuari.

  • Clau 3. Arrendament: Quan el primer declarant, el cònjuge o ambdós tinguin com domicili actual un habitatge arrendat.

   Es consignarà també aquesta clau si el hijo1, el fill 2, el fill 3 o fill 4 són arrendataris de l'habitatge habitual.

   En aquest cas també haurà d'indicar el NIF de l'arrendador. Si l'arrendador no resideix a Espanya i no té NIF espanyol, haurà de reflectir el número d'identificació que tingui al país de residència.

  • Clau 4. Altres situacions : Per a qualsevol altra situació diferent de les que han de reflectir-se en les claus 1, 2 i 3 anteriors.

   Haurà de consignar-se la clau 4 quan no s'ostenti cap títol jurídic sobre l'habitatge o existeixi títol diferent dels reflectits en les claus anteriors.

   A títol d'exemple hauran de consignar la clau 4 quan el primer declarant, el cònjuge o ambdós conviuen amb el propietari, usufructuari, o arrendatari de l'habitatge (per exemple, habitatge dels pares en la que també viuen els fills) o en els supòsits d'habitatge cedida al contribuent per l'empresa, etc.

 • Referència cadastral

  Es consignarà la referència cadastral de l'habitatge i, si escau, de cadascuna de les places de garatge adquirides conjuntament amb la mateixa, amb un màxim de dos.

  Aquesta dada haurà de reflectir-se sigui quin sigui el tipus de titularitat de l'immoble que constitueixi el seu domicili actual, (és a dir, propietat o usdefruit, arrendament o altres situacions, claus 1, 2, 3 o 4.)

  La referència cadastral figura en el rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (I.B.I), podent també obtenir-se en la pàgina de l'Oficina Virtual del Cadastre a Internet, en la direcció http://www.sedecatastro.gob.és/, en aquesta mateixa pàgina del programa hi ha un enllaç directe al web, de la següent manera:

  1r Entri a l'apartat d'accés lliure, referit a les dades cadastrals no protegides.

  2n Introdueixi les dades de localització de l'immoble.

  3r Premi " consultar dades".

  També podrà conèixer la referència cadastral de l'immoble trucant a la Línia Directa del Cadastre (telèfon: 902-37.36.35)

 • Percentatge de participació en cas de propietat o usdefruit

  Haurà d'indicar-se, amb dos decimals, el percentatge de participació en la propietat o usdefruit de l'habitatge o de les places de garatge.

 • Situació de l'habitatge

  Se seleccionarà d'entre les següents claus la que correspongui a la situació de l'habitatge:

  • Clau 1. Immoble amb referència cadastral situat en qualsevol punt del territori espanyol, excepte el País Basc i Navarra.
  • Clau 2. Immoble situat en la Comunitat Autònoma del País Basc o a la Comunitat Foral de Navarra.
  • Clau 3. Immoble en qualsevol de les situacions anteriors però sense referència cadastral.
  • Clau 4. Immoble situat a l'estranger.
 1. 7.1.1. Dades addicionals de l'habitatge habitual
 2. 7.1.2. Assignació tributària a l'Església Catòlica
 3. 7.1.3. Assignació de quantitats a activitats d'interès general considerades d'interès social
 4. 7.1.4. Data i signatura