Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.1.Dades identificatives

PRIMER DECLARANT

Una vegada facilitada la informació necessària en l'assistent de dades personals, el programa traslladarà el Número d'Identificació Fiscal (NIF), els cognoms i nom, el sexe, l'estat civil, la data de naixement i, en el seu cas, el grau de discapacitat del «Primer declarant» a la pantalla de dades personals.

No és necessari adherir les etiquetes en els models que es generin informàticament mitjançant la utilització del mòdul d'impressió desenvolupat per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, com succeeix amb totes les declaració generades per la utilització d'aquest programa.

REPRESENTANT

En aquest espai s'hauran d'emplenar les dades del representant legal dels menors d'edat o de les persones impossibilitades judicialment, així com el d'aquells altres contribuents que voluntàriament hagin conferit la seva representació a una altra persona.

Com a representant del declarant menor d'edat figurarà el seu pare, mare o tutor.

Com a representant del declarant impossibilitat judicialment figurarà el tutor o, el seu cas, el curador.

Com a representant del declarant mort figuraran els seus hereus o legataris.

ARTICLE 46 LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA

 1.Els obligats tributaris amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant, amb qui s'entendran les successives actuacions administratives, tret que es faci manifestació expressa en contrari.

2.Per interposar recursos o reclamacions, desistir-ne, renunciar a drets, assumir o reconèixer obligacions en nom de l'obligat tributari, sol·licitar devolucions d'ingressos indeguts o reemborsos i en els restants supòsits en què sigui necessària la firma de l'obligat tributari en els procediments regulats en els títols III, IV i V de la Ley General Tributaria, la representació s'haurà d'acreditar per qualsevol medi vàlid en Dret que deixi constància fidedigna o mitjançant declaració en compareixença personal de l'interessat davant de l'òrgan administratiu competent.A aquests efectes, seran vàlids els documents normalitzats de representació que aprovi l'Administració tributària per a determinats procediments.

3.Per als actes de mer tràmit es presumirà concedida la representació.

DADES DEL CÒNJUGE

En aquest apartat apaecerán reflectides les dades personals del cònjuge.

DOMICILI HABITUAL ACTUAL DEL PRIMER DECLARANT

Les dades relatives al domicili s'hauran de complimentar necessàriament a través de la finestra de captura que s'obre a la casella " tipus de via pública", indicant prèviament si resideix o no en territori espanyol.

 • Tipus de via pública:es farà constar-la denominacióncorrespondiente al tipus o classe de via pública;carrer, plaça, avinguda, glorieta, passeig, carretera, baixada, costa, rambla, passatge...   etc.

 • Nom de la Via pública: es farà constar amb la màxima precisió el nom complet de la via pública corresponent al domicili.

 • Tipus de numeració:haurà d'indicar el tipus de numeració;Número (NÚM), quilòmetre (KM), sense número (S/N), Otros (OTR)...etc.

 • Número:haurà d'indicar el número de la casa o, en el seu cas, el punt quilomètric.

 • Qualificador de número:si procedeix consigni també la dada que completi el número de la casa ;bis, duplicat (DUP), modern (MOD), antic (ANT)...etc, o el punt quilomètric (metres).

 • Bloc, portal, escala, planta, porta.

 • Dades complementàries del domicili:en el seu cas, es faran constar les dades addicionals que resultin necessàries per a la completa identificació del domicili com per exemple:Urbanització, Edifici, Residencial;Polígon ... etc.

 • Localitat/Població.Consigni en aquesta casella el nom de la localitat o població en la qual es troba situat el domicili, quan sigui diferent del Municipi.

 • Província :s'haurà de seleccionar de la llista que es desplega en aquesta casella.

 • Codi postal: s'indicarà el codi postal assignat a la via pública del domicili.

 • Municipi: es consignarà el municipi concret on es troba el domicili, bé directament o bé seleccionant-ho de la llista que es desplega en aquesta casella.

 • Localitat/ Població :s'haurà de consignar si el seu nom és diferent al del Municipi.

 • Telèfon fix: A fi d'agilitar la resolució de les incidències que puguin sorgir en la tramitació de la declaració, podrà facilitar un número de telèfon fix (incloent el prefix) en el que pugui ser més fàcilment localitzat en dies i hores laborables.Així mateix podrà facilitar, en el seu cas, el número de FAX.

 • Telèfon mòbil: A fi d'agilitar la resolució de les incidències que puguin sorgir en la tramitació de la declaració, seria molt convenient facilitar un número de telèfon mòbil.

Atenció:

Si el domicili del Cònjuge, Fill 1, Fill 2, Fill 3 o Fill 4 fos diferent del primer declarant haurà de marcar amb una "X" la casella establerta a l'efecte, a fi que puguin complimentar-se aquests domicilis.

CANVI DE DOMICILI

Les persones físiques que no desenvolupin activitats empresarials o professionals i no satisfacin rendiments subjectes a retenció o ingrés a compte, hauran d'utilitzar el model 030 per comunicar el canvi de domicili fiscal en el termini de tres mesos des que es produeixi.No obstant això, la comunicació de canvi de domicili s'haurà d'efectuar en el model de declaració de IRPF si el termini declaració d'aquesta finalitzés abans del venciment de l'esmentat termini de tres mesos, tret que anteriorment ja s'hauria comunicat el canvi de domicili en el model 030.

Per tant, si ha canviat de domicili el 2019 i no ho ha comunicat en el model 030 ha de marcar la casella "Canvi de domicili".

Empresaris o professionals

Els contribuents que tinguin la consideració d'empresaris o professionals i hagin canviat de domicili habitual, hauran de comunicar l'esmentat canvi presentant la preceptiva declaració censal (model 036 o 037)

DOMICILI HABITUAL ACTUAL DEL CÒNJUGE

Només haurà de facilitar el domicili del cònjuge en el supòsit de declaració conjunta si al seu torn és diferent al domicili del primer declarant.

HABITATGE HABITUAL

S'obrirà una finestra de captura de dades en la qual haurà de consignar les següents dades relatives a l'habitatge en el qual té el seu domicili actual (on resideixi en el moment actual l'any 2019) sigui com a propietari, usufructuari o arrendatari, o com a simple resident en la mateixa per raons de convivència familiar o altres.

A més, en el supòsit de propietat, en tot o en part, de l'habitatge, es faran constar, en el seu cas, les dades de les places de garatge, amb un màxim de dos, i dels trasters i annexos adquirits conjuntament amb la mateixa.

Nota:Si desitja que el programa traslladi les dades de l'habitatge habitual actual a la declaració del cònjuge haurà de marcar amb una "X" la casella corresponent de la finestra.

 • Titularitat:

  Haurà d'indicar una de les següents claus:

  • Clau 1.Propietat:Quan el primer declarant i/o el cònjuge siguin propietaris, totalment o parcialment de l'habitatge habitual que constitueixi el seu domicili actual (incloent en el seu cas les places de garatge fins a un màxim de dos).

   Es consignarà també aquesta clau en el supòsit de declaració individuals del fill 1, el fill 2, el fill 3 o el fill 4 quan siguin propietaris de l'habitatge habitual que constitueixi el seu domicili actual.

   ATENCIÓ:Quan només un dels cònjuges sigui propietari de l'habitatge, ambdós hauran de consignar la clau 1, indicant el 100 % de participació el cònjuge propietari.

  • Clau 2.Usdefruit: Quan el primer declarant i/o el cònjuge siguin usufructuaris, totalment o parcialment de l'habitatge habitual que constitueixi el seu domicili actual (incloent en el seu cas les places de garatge fins a un màxim de dos).

   Es consignarà també aquesta clau en el supòsit de declaració individuals del fill 1, el fill 2, el fill 3 o el fill 4 quan siguin usufructuaris de l'habitatge habitual que constitueixi el seu domicili actual.

   ATENCIÓ:Quan només un dels cònjuges sigui usufructuari de l'habitatge, ambdós hauran de consignar la clau 2, indicant el 100 % de participació el cònjuge usufructuari.

  • Clau 3.Arrendament:Quan el primer declarant, el cònjuge o ambdós tinguin com a domicili actual un habitatge arrendat.

   Es consignarà també aquesta clau si el hijo1, el fill 2, el fill 3 o fill 4 són arrendataris de l'habitatge habitual.

   En aquest cas també haurà d'indicar el NIF del llogater.Si el llogater no resideix a Espanya i no té NIF espanyol, haurà de reflectir el número d'identificació que tingui al país de residència.

  • Clau 4.Altres situacions:Per a qualsevol altra situació diferent de les que s'han de reflectir en les claus 1, 2 i 3 anteriors.

   S'haurà de consignar la clau 4 quan no s'ostenti cap títol jurídic sobre l'habitatge o existeixi títol diferent als reflectits en les claus anteriors.

   A títol d'exemple hauran de consignar la clau 4 quan el primer declarant, el cònjuge o ambdós conviuen amb el propietari, usufructuari, o arrendatari de l'habitatge (per exemple, habitatge dels pares en el qual també viuen els fills) o en els supòsits d'habitatge cedit al contribuent per l'empresa, etc.

 • Referència cadastral

  Es consignarà la referència cadastral de l'habitatge i, en el seu cas, de cada una de les places de garatge adquirides conjuntament amb la mateixa, amb un màxim de dos.

  Aquesta dada s'haurà de reflectir qualsevol que sigui el tipus de titularitat de l'immoble que constitueixi el seu domicili actual, (és a dir, propietat o usdefruit, arrendament o altres situacions, claus 1, 2, 3 o 4.)

  La referència cadastral figura al rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (I.B.I), podent així mateix obtenir-se a la pàgina de l'Oficina Virtual del Cadastre a Internet, en la direcció http://www.sedecatastro.gob.es/, en aquesta mateixa pàgina del programa hi ha un enllaç directe al web, de la següent forma:

  1r Entre en l'apartat d'accés lliure, referit a les dades cadastrals no protegides.

  2n Introdueixi les dades de localització de l'immoble.

  3r Premi " consultar dades".

  També podrà conèixer la referència cadastral de l'immoble dient a la Línia Directa del Cadastre (telèfon:902-37.36.35)

 • Percentatge de participació en cas de propietat o usdefruit

  S'haurà d'indicar, amb dos decimals, el percentatge de participació en la propietat o usdefruit de l'habitatge o de les places de garatge.

 • Situació de l'habitatge

  Se seleccionarà d'entre les següents claus la que correspongui a la situació de l'habitatge:

  • Clau 1. Immoble amb referència cadastral situat en qualsevol punt del territori espanyol, excepte País Basc i Navarra.
  • Clau 2.Immoble situat a la Comunitat Autònoma del País Basc o a la Comunitat Foral de Navarra.
  • Clau 3.Immoble en qualsevol de les situacions anteriors però sense referència cadastral.
  • Clau 4.Immoble situat a l'estranger.
 1. 7.1.1.Dades addicionals de l'habitatge habitual
 2. 7.1.2.Assignació tributària a l’Església catòlica
 3. 7.1.3.Assignació de quantitats a activitats d'interès general considerades d'interès social
 4. 7.1.4.Data i signatura