Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.1.4.Data i firma

Atenció no oblidi firmar la declaració abans de presentar-la, així com el document d'ingrés o devolució (model 100).La falta de firma pot ocasionar molèsties innecessàries i, en el cas que el resultat de la liquidació sigui una quantitat per retornar, retardar la seva devolució.

A) DECLARACIÓ INDIVIDUAL

Si es tracta de tributació individual, la declaració haurà de ser firmada pel contribuent.

B) DECLARACIÓ CONJUNTA

  1. Quan es tracti de la 1a modalitat d'unitat familiar (integrada per ambdós cònjuges), la declaració haurà de ser firmada per ambdós cònjuges («Primer declarant» i «Cònjuge»), actuant en nom propi i en representació, en el seu cas, dels fills membres de la unitat familiar.

  2. Quan es tracti de la 2a modalitat d'unitat familiar (en cas de separació legal o inexistència de matrimoni), la declaració haurà de ser firmada pel «Primer declarant», actuant en nom propi i en representació dels fills membres de la unitat familiar.