Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.1.3. Assignació de quantitats a activitats d'interès general considerades d'interès social

Conforme estableix el Reial Decret llei 7/2013 de 28 de juny l'Estat destinarà a subvencionar activitats d'interès general considerades d'interès social, en la forma que reglamentàriament s'estableixi, el 0,7 per 100 de la quota íntegra de l'impost dels contribuents que expressament manifestin la seva voluntat en tal sentit.

Aquesta assignació anirà dirigida a Organitzacions No Governamentals (ONG) d'Acció social i de Cooperació al Desenvolupament per a la realització de programes socials.

Per tant, si desitja que es destini aquest percentatge de la quota íntegra a la finalitat indicada, haurà de marcar amb una "X" la casella 106.

Atenció : l'assignació de quantitats a fins socials és independent de l'assignació tributària a l'Església Catòlica, essent ambdues compatibles entre si. En cas de no marcar alguna de les caselles corresponents a aquestes opcions, la seva part s'imputarà als pressupostos generals de l’Estat amb destinació a fins generals.