Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.1.2. Assignació tributària a l'Església Catòlica

Si desitja que es destini el 0,7 per 100 de la quota íntegra de l'impost al sosteniment econòmic de l'Església Catòlica haurà de marcar amb una "X" la casella 105.

Atenció: l'assignació de quantitats a l'Església Catòlica és independent de l'assignació tributària a activitats d'interès general considerades d'interès social, essent ambdues compatibles entre si. En cas de no marcar alguna de les caselles corresponents a aquestes opcions, la seva part s'imputarà als pressupostos generals de l’Estat amb destinació a fins generals.