Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.2. Imputacions d'agrupacions d'interès econòmic i unions temporals d'empreses

Les imputacions de les entitats que s'indiquen a continuació hauran de reflectir-se en el punt corresponent de l'APARTAT F de la pàgina 10

  • Agrupacions d'Interès Econòmic regulades en la Llei 12/1991, de 29 d'abril (art. 48 LIS).

  • Agrupacions Europees d'Interès Econòmic regulades en el Reglament 2137/1985, de 25 de juliol, del Consell de les Comunitats Europees (art.49 LIS).

  • Unions Temporals d'Empreses inscrites en el registre especial del Ministeri d'Economia i Hisenda (art. 50 LIS).

Aquestes entitats imputessin als seus socis els següents conceptes:

  • Les bases imposables, positives o negatives.

  • Les deduccions i bonificacions en la quota a què tingui dret l'entitat. Les bases de les deduccions i bonificacions s'integraran en la liquidació dels socis minorant la quota segons les normes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.  

  • Les retencions i ingressos a compte corresponents a l'entitat.

  1. 8.1.2.1. Emplenament