Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.2.1. Emplenament

En aquest apartat s'indicarà:

 • NIF DE L'ENTITAT

  Es consignarà el número d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat.

 • CRITERI D'IMPUTACIÓ TEMPORAL

  S'indicarà el criteri d'imputació temporal pel qual opta el contribuent consignant la clau que en cada cas correspongui de les dues següents:

  • Clau 1: Imputació temporal durant el període impositiu següent a la data en què es produeixi el tancament de l'exercici de l'entitat.

  • Clau 2: Imputació en la mateixa data en què es produeixi el tancament de l'exercici de l'entitat.

 • IMPUTACIÓ DE BASES IMPOSABLES I DEDUCCIONS

  Els contribuents imputaran la base imposable positiva o negativa obtinguda per l'entitat, i les bases de les deduccions i bonificacions en la proporció que resulti de l'escriptura de constitució de l'entitat i, si no, per parts iguals.

  Les deduccions i bonificacions s'imputaran conjuntament amb la base imposable.

  Les imputacions de les deduccions s'expressaran en termes de bases de càlcul. A l'efecte d'emplenament de la declaració, l'import de la deducció haurà de consignar-se a més en les caselles següents:

  • La deducció relativa a rendes obtingudes a Ceuta o Melilla en la casella  0727 de l'Annex A.2 de la declaració.

  • La deducció per doble imposició internacional en la casella 0588 de la pàgina 17 de la declaració.

  • Les deduccions per inversió empresarial i la deducció per creació de llocs de treball en el seu apartat corresponent de l'Annex A.3 "Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial".

  • La deducció per rendiments de béns corporals produïts a les Canarias en les caselles 0558 i 0559 de la pàgina 16 de la declaració.

 • IMPUTACIÓ DE RETENCIONS I PAGAMENTS A COMPTE

  En aquest apartat es consignaran les retencions i pagaments a compte corresponents a l'entitat en la mateixa proporció que correspongui a la seva participació en la mateixa.