Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.2.1.Emplenament

En aquest apartat s'indicarà:

 • NIF DE L'ENTITAT

  Es consignarà el número d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat.

 • CRITERI D'IMPUTACIÓ TEMPORAL

  S'indicarà el criteri d'imputació temporal pel qual opta el contribuent consignant la clau que en cada cas correspongui de les dues següents:

  • Clau 1:Imputació temporal en el període impositiu següent a la data en què es produeixi el tancament de l'exercici de l'entitat.

  • Clau 2:Imputació en la mateixa data en què es produeixi el tancament de l'exercici de l'entitat.

 • IMPUTACIÓ DE BASES IMPOSABLES I DEDUCCIONS

  Els contribuents imputaran la base imposable positiva o negativa obtinguda per l'entitat, i les bases de les deduccions i bonificacions en la proporció que resulti de l'escriptura de constitució de l'entitat i, en el seu defecte, per parts iguals.

  Les deduccions i bonificacions s'imputaran conjuntament amb la base imposable.

  Les imputacions de les deduccions s'expressaran en termes de bases de càlcul.A efectes d'emplenament de la declaració, el import de la deducció s'haurà de consignar a més a les caselles següents:

  • La deducció relativa a rendes obtingudes a Ceuta o Melilla en la casella 0727 de l'Annex A.2 de la declaració.

  • La deducció per doble imposició internacional en la casella 0588 de la pàgina 17 de la declaració.

  • Les deduccions per inversió empresarial i la deducció per creació d'ocupació en el seu apartat corresponent de l'Annex A.3 "Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial".

  • La deducció per rendiments de béns corporals produïts a les Canàries a les caselles 0558 i 0559 de la pàgina 16 de la declaració.

 • IMPUTACIÓ DE RETENCIONS I PAGAMENTS A COMPTE

  En aquest apartat es consignaran les retencions i pagaments a compte corresponents a l'entitat en la mateixa proporció que correspongui a la seva participació en la mateixa.