Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.2.1. Derivades de transmissions o reemborsaments d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva.

Es declararan en aquest apartat els guanys i pèrdues patrimonials obtinguts pel contribuent com a conseqüència de la transmissió o el reemborsament d'accions i participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva (Societats i Fons d'Inversió Mobiliària i Immobiliària) quan estiguin subjectes a retenció.

No s'inclouran en aquest apartat:

  • Els guanys i pèrdues patrimonials no subjectes a retenció derivades del reemborsament o transmissió de participacions o accions en els fons i societats (Fons d'inversió cotitzats o SICAV índex cotitzats) a què es refereix l'article 49 del Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, no es declararan en aquest apartat sinó en l'apartat guanys i pèrdues patrimonials derivats d'accions admeses a negociació en mercats oficials.

  • Els guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'accions de Societats d'Inversió Col·lectiva admeses a negociació en algun dels mercats secundaris oficials de valors espanyols o en qualsevol altre dels definits en la Directiva 2004/39/CEE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, no es declararan en aquest apartat sinó en l'apartat"Guanys i Pèrdues patrimonials derivats d'accions admeses a negociació en mercats oficials".

NIF DE LA SOCIETAT O FONS D'INVERSIÓ

Es consignarà el NIF de la Societat d'Inversió accions de les quals s'han transmès, o del Fons d'Inversió participacions de les quals s'han transmès o reemborsat.

RESULTATS (guanys i pèrdues) OBTINGUTS

El resultat s'obtindrà de la diferència dels imports globals de les transmissions efectuades en l'exercici, indicant si alguna d'aquestes transmissions aquesta aplicada a la constitució de rendes vitalícies per a contribuents majors de 65 anys, o afectada per l'aplicació dels coeficients correctors, i l'import global de les adquisicions.

En aquests apartats s'hauran de consignar les quantitats obtingudes com a guany patrimonial, separadament de les pèrdues patrimonials.

Normalment, l'import del guany o pèrdua figurarà en el certificat de retencions facilitat per l'entitat gestora o per la persona o entitat obligada a retenir.

Retencions

Es consignaran les retencions practicades o ingressos a compte efectuats pels guanys patrimonials derivats de la transmissió o reemborsament d'accions o participacions de les Societats o Fons d'Inversió, quantitats que el programa traslladarà a la casella 0603 de la pàgina 17 de la declaració.

OPERACIONS DE RECOMPRA DE VALORS HOMOGENIS

Si la transmissió o reemborsament d'accions o participacions en Societats o Fons d'Inversió que no estiguin admesos a negociació origina una pèrdua i, a més, s'han adquirit valors homogenis en els  terminis i condicions previstes en l'article 33.5, lletres g), de la Llei de l'impost, la pèrdua patrimonial no haurà de computar-se fins que es produeixi la posterior transmissió definitiva dels valors homogenis readquirits. No obstant això, la pèrdua haurà de ser declarada i quantificada en la declaració de l'exercici en el que s'hagués generat encara que no s'integri a efectes liquidatoris. La declaració i quantificació d'aquesta pèrdua no es realitzarà en aquest apartat sinó en l'apartat"Guanys i Pèrdues Patrimonials derivats de la transmissió d'uns altres elements patrimonials".