Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.2.1.Derivades de transmissions o reemborsos d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva.

Es declararan en aquest apartat els guanys i pèrdues patrimonials obtingudes pel contribuent com a conseqüència de la transmissió o el reembors d'accions i participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva (Societats i Fons d'Inversió Mobiliària i Immobiliària) quan estiguin subjectes a retenció.

No s'inclouran en aquest apartat:

  • Els guanys i pèrdues patrimonials no subjectes a retenció derivades del reembors o transmissió de participacions o accions en els fons i societats ( Fons d'Inversió cotitzats o SICAV índex cotitzades) a què es refereix l'article 49 del Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, no es declararan en aquest apartat sinó en l'apartat guanys i pèrdues patrimonials derivades d'accions admeses a negociació en mercats oficials.

  • Els guanys i pèrdues patrimonials derivades de la transmissió d'accions de Societats d'Inversió Col·lectiva admeses a negociació en algun dels mercats secundaris oficials de valors espanyols o en qualsevol altre dels definits en la Directiva 2004/39/CEE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, no es declararan en aquest apartat sinó en l'apartat "Guanys i Pèrdues Patrimonials derivades d'accions admeses a negociació en mercats oficials".

N.I.F. DE LA SOCIETAT O FONS D'INVERSIÓ

Es consignarà el NIF de la Societat d'Inversió les accions de la qual s'han transmès, o del Fons d'Inversió les participacions del qual s'han transmès o reemborsat.

RESULTATS (guanys i pèrdues) OBTINGUTS

El resultat s'obtindrà de la diferència dels imports globals de les transmissions efectuades a l'exercici, indicant si alguna de les esmentades transmissions aquesta aplicada a la constitució de rendes vitalícies per a contribuents majors de 65 anys, o afectada per l'aplicació dels coeficients correctors, i l'import global de les adquisicions.

En aquests apartats s'hauran de consignar les quantitats obtingudes com a guany patrimonial, separadament de les pèrdues patrimonials.

Normalment, l'import del guany o pèrdua figurarà al certificat de retencions facilitat per l'entitat gestora o per la persona o entitat obligada a retenir.

Retencions

Es consignaran les retencions practicades o ingressos a compte efectuats pels guanys patrimonials derivats de la transmissió o reembors d'accions o participacions de les Societats o Fons d'Inversió, quantitats que el programa traslladarà a la casella 0603 de la pàgina 17 de la declaració.

OPERACIONS DE RECOMPRA DE VALORS HOMOGENIS

Si la transmissió o reembors d'accions o participacions en Societats o Fons d'Inversió que no estiguin admesos a negociació n'origina una pèrdua i, a més, s'han adquirit valors homogenis en els terminis i condicions previstos a l'article 33.5, lletres g), de la Llei de l'Impost, la pèrdua patrimonial no s'haurà de computar fins que es produeixi la posterior transmissió definitiva dels valors homogenis readquirits.No obstant això, la pèrdua haurà de ser declarada i quantificada en la declaració de l'exercici en el qual s'hagués generat encara que no s'integri a efectes liquidatoris.La declaració i quantificació d'aquesta pèrdua no es realitzarà en aquest apartat sinó en l'apartat "Guanys i Pèrdues Patrimonials derivades de la transmissió d'altres elements patrimonials".