Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Integració diferida: pèrdues patrimonials derivades de transmissions amb recompra de l'element patrimonial transmès

Les següents pèrdues patrimonials no s'integraran a efectes liquidatoris en el mateix exercici en què es generin, no obstant això, la pèrdua haurà de ser declarada i quantificada en la declaració de l'exercici en el que s'hagués generat.

 1. Transmissió d'elements patrimonials readquirits posteriorment

  No es computaran com pèrdues patrimonials les derivades de les transmissions d'elements patrimonials, quan el transmitent torni a adquirir-los dins l'any següent a la data d'aquesta transmissió.

  Aquesta pèrdua patrimonial s'integrarà quan es produeixi la posterior transmissió de l'element patrimonial.

 2. Transmissió de valors o participacions i readquisición de valors homogenis

  Tampoc es computaran com pèrdues patrimonials les derivades de les transmissions de valors o participacions, quan el contribuent hagués adquirit valors homogenis dins els següents terminis:

  1. Si es tracta de valors o participacions admesos a negociació en algun dels mercats secundaris oficials de valors definits en la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004 relativa als mercats d'instruments financers, quan el contribuent hagués adquirit valors homogenis d'aquí als dos mesos anteriors o posteriors a aquestes transmissions.
  2. Si es tracta de valors o participacions no admeses a negociació en algun dels mercats secundaris oficials de valors definits en la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004 relativa als mercats d'instruments financers quan el contribuent hagués adquirit valors homogenis l'any anterior o posterior a aquestes transmissions.

  En aquests casos les pèrdues patrimonials s'integraran a mesura que es transmetin els valors o participacions que romanguin en el patrimoni del contribuent.

Readquisición amb posterioritat a la finalització del termini de declaració (art.73.2 Rgl.)

Quan el contribuent realitzi l'adquisició dels elements patrimonials o dels valors o participacions homogènies amb posterioritat a la finalització del termini reglamentari de declaració del període impositiu en el que va computar la pèrdua patrimonial derivada de la transmissió, haurà de presentar autoliquidació complementària, amb inclusió dels interessos de demora, en el termini que mitjanci entre la data en què es produeixi l'adquisició i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es realitzi aquesta adquisició. El tipus d'interessos de demora per a l'exercici 2018 és el 3,75 per cent.

VALORS HOMOGENIS (art. 8 Rgl.)

Als exclusius efectes d'aquest Impost, es consideraran valors o participacions homogenis procedents d'un mateix emissor aquells que formin part d'una

mateixa operació financera o responguin a una unitat de propòsit, inclosa l'obtenció sistemàtica de finançament, siguin d'igual naturalesa i règim de transmissió, i atribueixin als seus titulars un contingut substancialment similar de drets i obligacions.

No obstant això, l'homogeneïtat d'un conjunt de valors no es veurà afectada per l'eventual existència de diferències entre ells pel que fa al seu import unitari; dates de posada en circulació, d'entrega material o de fixació de preus; procediments de col·locació, inclosa l'existència de trams o blocs destinats a categories específiques d'inversors; o qualssevol altres aspectes de naturalesa accessòria. En particular, l'homogeneïtat no resultarà alterada pel fraccionament de l'emissió en trams successius o per la previsió d'ampliacions.