Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.1.1. Concepte de guanys i pèrdues patrimonials

Són guanys i pèrdues patrimonials les variacions en el valor del patrimoni del contribuent que es posin de manifest amb motiu de qualsevol alteració en la composició d'aquell, llevat que es qualifiquin de rendiments.

  1. Supòsits en els que no existeix alteració patrimonial
  2. Supòsits en els que no existeix guany o pèrdua patrimonial
  3. Exempcions
  4. Supòsits que no es computen com pèrdues patrimonials
  5. Integració diferida: pèrdues patrimonials derivades de transmissions amb recompra de l'element patrimonial transmès