Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Supòsits en els que no existeix guany o pèrdua patrimonial

S'estimarà que no existeix guany o pèrdua patrimonial en els supòsits següents:

  1. En reduccions del capital
  2. Amb motiu de transmissions lucratives a causa de defunció del contribuent.
  3. Amb motiu de les transmissions lucratives d'empreses o participacions a les que es refereix l'apartat 6 de l'article 20 de la Llei 29/1987, de 28 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions.

En aquests casos el donatari se subrogarà en la posició del donant respecte dels valors i dates d'adquisició dels béns.

Els elements patrimonials que s'afectin pel contribuent a l'activitat econòmica amb posterioritat a la seva adquisició hauran d'haver estat afectes ininterrompudament durant, com a mínim, els 5 anys anteriors a la data de la transmissió.

  1. En l'extinció del règim econòmic matrimonial de separació de béns, quan per imposició legal o resolució judicial es produeixin adjudicacions per causa diferent de la pensió compensatòria entre cònjuges.

    El supòsit al que es refereix aquesta lletra no podrà donar lloc en cap cas a les actualitzacions dels valors dels béns o drets adjudicats.

  2. Amb motiu de les aportacions als patrimonis protegits constituïts a favor de persones amb discapacitat.

  1. Reducció de capital