Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Reducció de capital

Quan la reducció de capital, sigui quin sigui la seva finalitat, doni lloc a l'amortització de valors o participacions, es consideraran amortitzades les adquirides en primer lloc, i el seu valor d'adquisició es distribuirà proporcionalment entre els restants valors homogenis que romanguin en el patrimoni del contribuent.

Quan la reducció de capital no afecti de la mateixa manera a tots els valors o participacions propietat del contribuent, s'entendrà referida a les adquirides en primer lloc.

Quan la reducció de capital tingui per finalitat la devolució d'aportacions, l'import d'aquesta o el valor normal de mercat dels béns o drets percebuts minorarà el valor d'adquisició dels valors afectats, d'acord amb les regles del paràgraf anterior, fins a la seva anul·lació. L'excés que pogués resultar tributarà com a rendiment de capital mobiliari procedent de la participació en els fons propis de qualsevol tipus d'entitat, en la forma prevista per a la distribució de la prima d'emissió, llevat que aquesta reducció de capital procedeixi de beneficis no distribuïts, cas en què la totalitat de les quantitats percebudes per aquest concepte tributaran d'acord amb el que preveu l'apartat a) de l'article 25 1. a) de la Llei. A aquests efectes, es considerarà que les reduccions de capital, sigui quin sigui la seva finalitat afecten en primer lloc a la part del capital social que no provingui de beneficis no distribuïts, fins a la seva anul·lació.

TRANSMISSIÓ DE VALORS AMB POSTERIORITAT A UNA REDUCCIÓ DE CAPITAL (D.A. 8 Llei)

Quan amb anterioritat a la transmissió de valors o participacions no admeses a negociació en algun dels mercats secundaris oficials de valors espanyols, s'hagués produït una reducció del capital instrumentada mitjançant una disminució del valor nominal que no afecti de la mateixa manera a tots els valors o participacions en circulació del contribuent, s'aplicaran les regles anteriors amb les següents especialitats:

  1. Es considerarà com a valor de transmissió el que correspondria en funció del valor nominal que resulti de l'aplicació de les regles anteriors.

  2. En cas que el contribuent no hagués transmès la totalitat dels seus valors o participacions, la diferència positiva entre el valor de transmissió corresponent al valor nominal dels valors o participacions efectivament transmesos i el valor de transmissió a què es refereix el paràgraf anterior, es minorarà del valor d'adquisició dels restants valors o participacions homogenis, fins a la seva anul·lació. L'excés que pogués resultar tributarà com a guany patrimonial.