Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Exempcions

Estaran exemptes de l'Impost els guanys patrimonials que es posin de manifest:

 1. Amb motiu de les donacions que s'efectuïn a les entitats que originen dret a la deducció per donatius regulat en l'article 68.3 de la Llei de l'impost.

 2. Amb motiu de la transmissió del seu habitatge habitual per majors de seixanta-cinc anys o per persones en situació de dependència severa o de gran dependència de conformitat amb la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

 3. Amb motiu del pagament del deute tributari mitjançant l'entrega de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol, previst en l'article 97.3 de la Llei de l'impost i dels deutes tributaris a què es refereix l'article 73 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

 4. Estaran exemptes els guanys patrimonials que es posin de manifest amb motiu de la transmissió  des del 7  de juliol de 2014 d'accions o participacions adquirides pel contribuent entre el 8 de juliol de 2011 i el 29 de setembre de 2013 d'empreses de nova o recent creació, sempre que es compleixin els requisits i condicions establertes en la disposició addicional trenta-quatrena de la Llei de l'IRPF.

 5. Rendes obtingudes pel deutor en procediments concursals, com a conseqüència de treus i dacions en pagament de deutes sempre que el deute no deriva de l'exercici d'activitats econòmiques.

 6. Ajuts públics per compensar els costos en les edificacions afectades per l'alliberament del dividend digital. (Disposició addicional cinquena Llei IRPF)

 7. Estarà exempta la renda obtinguda per la devolució, com a conseqüència d'acords celebrats amb entitats financeres, de les quantitats prèviament satisfetes a aquestes últimes en aplicació de clausulas de limitació de tipus d'interès en préstecs. (Clausula sòl)

 8. En ocasió, en determinats supòsits, de la dació en pagament de l'habitatge habitual.

  Es declaren exemptes els guanys patrimonials:

  • Que derivin de la transmissió de l'habitatge habitual del deutor, o del garant del deutor.

  • Que la transmissió sigui per dació en pagament o en execució hipotecària judicial o notarial.

  • Que sigui per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre aquest habitatge habitual contrets amb una entitat de crèdit o una altra entitat, que de manera professional, realitzeu l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

  • Serà necessari perquè estigui exempta el guany patrimonial, que el propietari de l'habitatge habitual no disposi d'uns altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute i evitar l'alienació de l'habitatge.

  • L'exempció té efectes des de l'1 de gener de 2014 i exercicis anteriors no prescrits.

Exempció parcial (disposició addicional trenta-setena Llei IRPF)

Estaran exemptes en un 50 per cent els guanys patrimonials que es posin de manifest amb motiu de la transmissió d'immobles urbans adquirits a títol onerós a partir de 12 de maig de 2012 i fins al 31 de desembre de 2012.