Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Supòsits que no es computen com pèrdues patrimonials

No es computaran com pèrdues patrimonials les següents:

  1. Les no justificades.

  2. Les degudes al consum.

  3. Les degudes a transmissions lucratives per actes «intervius» o a liberalitats.

  4. Les degudes a pèrdues en el joc obtinguts durant el període impositiu que excedeixin els guanys obtinguts en el joc en el mateix període.