Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Supòsits en els que no existeix alteració patrimonial

S'estimarà que no existeix alteració en la composició del patrimoni:

  1. En els supòsits de divisió de la cosa comuna.

  2. En la dissolució de la societat de guanys o en l'extinció del règim econòmic matrimonial de participació.

  3. En la dissolució de comunitats de béns o en els casos de separació de comuners.

Aquests supòsits no podran donar lloc, en cap cas, a l'actualització dels valors dels béns o drets rebuts.