Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.4. Apartat G4: guanys patrimonials per canvi de residència fora de territori espanyol

Àmbit d'aplicació

Es consideraran guanys patrimonials les diferències positives entre el valor de mercat de les accions o participacions de qualsevol tipus d'entitat de la qual titularitat correspongui al contribuent, i el seu valor d'adquisició, quan es donin els següents requisits :

Requisits subjectius

S'aplica als contribuents que perdin tal condició per canvi de residència, i siguin titulars d'accions o participacions encara que no s'hagin venut o alienat, sempre que aquest contribuent hagués tingut tal condició durant com a mínim deu dels quinze períodes impositius anteriors a l'últim període impositiu que hagi de declarar-se per aquest impost.

En el cas de treballadors que haguessin optat pel règim fiscal especial aplicable a tra­bajadores desplaçats a territori espanyol el termini de deu exercicis comencés a computar-se des del primer període impositiu que no resulti d'aplicació el règim especial.

Requisits objectius

Per a l'aplicació d'aquest règim és necessari a més que concorri qualsevol de les si­guientes circumstàncies:

 1. Que el valor de mercat de les accions o participacions excedeixi, conjuntament, de 4.000.000 d'euros.

 2. Quan no es compleixi l'anterior, que en la data de meritació de l'últim període impositiu que hagi de declarar-se per aquest impost, el percentatge de participació en l'entitat sigui superior al 25 per 100, sempre que el valor de mercat de les accions o participacions en l'esmentada entitat a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article excedeixi 1.000.000 d'euros.

  En aquest cas únicament s'aplicarà el règim especial als guanys patrimonials corres­pondientes a les accions o participacions a què es refereix aquesta circumstància.

Complerts els anteriors requisits es consideraran guanys patrimonials les diferències positives entre el valor de mercat de les accions i participacions que siguin de titularitat del contribuent i el valor d'adquisició.

Valor de mercat de les accions i participacions

Per al còmput de l'esmentat guany patrimonial es prendrà el valor de mercat de les ac­ciones o participacions en la data de meritació de l'últim període impositiu que hagi de declarar-se per aquest impost, determinat d'acord amb les següents regles:

 1. Els valors admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors definits en la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa als mercats d'instruments financers, i representatius de la participació en fons propis de societats o entitats, es valoraran per la seva cotització.

 2. Els valors no admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors definits en la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa als mercats d'instruments financers, i representatius de la participa­ción en fons propis de societats o entitats, es valoraran, llevat de prova d'un valor de mercat diferent, pel major dels dos següents:

  1. El patrimoni net que correspongui als valors resultants del balanç corresponent a l'últim exercici tancat amb anterioritat a la data de la meritació de l'Impost.

  2. El que resulti de capitalitzar al tipus del 20 per 100 la mitjana dels resultats dels tres exercicis socials tancats amb anterioritat a la data de la meritació de l'Impost.

   A aquest últim efecte, es computaran com beneficis els dividends distribuïts i les asigna­ciones a reserves, excloses les de regularització o d'actualització de balanços.

Les accions o participacions representatives del capital o patrimoni de les institu­ciones d'inversió col·lectiva, es valoraran per:

El valor liquidatiu aplicable en la data de meritació de l'últim període impositiu que hagi de declarar-se per aquest impost o, si no, per l'últim valor liquidatiu publica­do.

Quan no existís valor liquidatiu es prendrà el valor del patrimoni net que co­rresponda a les accions o participacions resultants del balanç corresponent a l'últim exercici tancat amb anterioritat a l'esmentada data de meritació, llevat de prova d'un valor de mercat diferent.

Imputació temporal i declaració i ingrés

Els guanys patrimonials hauran d'integrar-se en la base imposable corresponent a l'últim període que hagi de declarar-se per aquest Impost, practicant-se autoliquidació complementària, sense sanció ni interessos de demora ni recàrrec algun, en el termini de presentació de la declaració corresponent al primer exercici en què es perdi la condició de contribuent.

Canvi de residència a uns altres estats de la Unió Europea

Si el canvi és a un altre estat pertanyent a la Unió Europea o de l'Espai Econòmic europeu podrà optar per aplicar els guanys patrimonials en alguna d'aquestes formes:

 1. El guany patrimonial únicament haurà de ser objecte d'autoliquidació quan en el termini dels deu exercicis següents a l'últim que hagi de declarar-se per aquest impost es produeixi alguna de les següents circumstàncies:

  1. Que es transmetin entre vius les accions o participacions.

  2. Que el contribuent perdi la condició de resident en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.

  3. Que s'incompleixi l'obligació de comunicació a què es refereix la lletra c) d'aquest apartat.

  El guany patrimonial s'imputarà a l'últim període impositiu que hagi de declarar-se per aquest impost, practicant-se, si escau, autoliquidació complementària, sense sanció ni interessos de demora ni recàrrec algun.

 2. En el supòsit en què es transmetin entre vius les accions o participacions al que es refereix el número 1r de la lletra a) anterior en el termini dels deu exercicis següents al canvi de residència, la quantia del guany patrimonial es minorarà en la diferència positiva entre el valor de mercat de les accions o participacions i el seu valor de transmissió.

  A aquests efectes el valor de transmissió s'incrementarà en l'import dels beneficis distri­buidos o de qualssevol altres percepcions que haguessin determinat una minoració del pa­trimonio net de l'entitat amb posterioritat a la pèrdua de la condició de contribuent, sal­vo que tals percepcions haguessin tributat per l'Impost sobre la Renda de no Residents.

 3. El contribuent haurà de comunicar a l'Administració tributària l'opció per aplicar les especialitats a les que ens hem referit en les lletres anteriors, el guany patrimo­nial posada de manifest, l'Estat al que trasllada la seva residència, amb indicació del domicili així com les posteriors variacions, i el manteniment de la titularitat de les accions o participacions.

 4. En cas que transcorregués el termini de deu anys sense haver-se produït alguna de les cir­cunstancias previstes en la lletra a) d'aquest apartat, no serà exigible autoliquidar el guany.

Canvi de residència a un país o territori considerat paradís fiscal

Quan el canvi de residència es produeixi a un país o territori considerat com paradís fiscal i el contribuent no perdi la seva condició conforme article 8.2 de la Llei de l'IRPF s'aplicaran les següents especialitats :

 1. Els guanys patrimonials s'imputaran a l'últim període impositiu en què el con­tribuyente tingui la seva residència habitual en territori espanyol, i per al seu còmput es prendrà el valor de mercat de les accions o participacions en la data de meritació d'aquest període impositiu.

 2. En cas que es transmetin les accions o participacions en un període impositiu en què el contribuent mantingui tal condició, per al càlcul del guany o pèrdua patrimonial corresponent a la transmissió es prendrà com a valor d'adquisició el valor de mercat de les accions o participacions que s'hagués tingut en compte per determinar el guany patrimonial previst en aquest article.

  Tractant-se de contribuents que haguessin optat pel règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol, el termini de deu períodes impositius començarà a computar-se des del primer període im­positivo en el que no resulti d'aplicació l'esmentat règim especial.

 1. 8.2.6.4.1. Emplenament G4