Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.4.1.Emplenament G4

Primerament haurà d'indicar el NIF de l'entitat emissora de les accions o participacions dels fons d'inversió.

A continuació si el titular de les accions i participacions del contribuent que perd aquesta condició per canvi de residència ha transmès els esmentats valors.

A continuació es consignarà a les caselles habilitades a l'efecte, desglossat per cada valor homogeni el valor de mercat a la data de meritació de l'últim període impositiu en què té la condició de contribuent per aquest Impost.En el cas que els valors van ser transmesos, es consignarà al seu lloc el valor de transmissió.

Si als esmentats valors els resulta aplicable els coeficients d'abatiment regulats en la Disposició Transitòria 9 de la Llei de l'Impost, sempre que el valor del conjunt de les transmissions realitzades a partir de l'1 de gener de 2016 amb dret a l'aplicació dels percentatges no superi la quantitat de 400.000 euros.es consignarà a la casella 0388 del model de la declaració.

Haurà d'indicar obligatòriament també el valor d'adquisició dels valors consignats.

El programa calcularà el guany patrimonial que s'integrarà a la Base Imposable de l'Estalvi, i en el seu cas indicarà la reducció aplicable.