Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

Per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica

 • Per despeses i inversions en activitats de recerca i desenvolupament (art.35 LIS)

  • Percentatges de deducció

   La realització d'activitats de recerca i desenvolupament donarà dret a practicar una deducció de la quota íntegra del 25% de les despeses efectuades durant el període impositiu per aquest concepte.

   En cas que les despeses efectuades en la realització d'activitats de recerca i desenvolupament durant el període impositiu siguin majors que la mitjana dels efectuats en els dos anys anteriors, s'aplicarà el 25% fins aquesta mitjana, i el 42% sobre l'excés respecte de la mateixa.

   A més de la deducció que sigui procedent conforme al que disposen els paràgrafs anteriors, es practicarà una deducció addicional del 17% de l'import de les despeses de personal corresponents a investigadors qualificats adscrits en exclusiva a activitats de recerca i desenvolupament.

   Per les inversions en elements d'immobilitzat material i intangible, exclosos els immobles o terrenys, sempre que estiguin afectes exclusivament a les activitats de recerca i desenvolupament, donaran dret a una deducció del 8%

   Els elements en els que es materialitzi la inversió hauran de romandre en el patrimoni del contribuent, llevat de pèrdues justificades, fins que es compleixi la seva finalitat específica en les activitats de recerca i desenvolupament, excepte que la seva vida útil fora inferior.

  • Base de la deducció

   La base de la deducció estarà constituïda per l'import de les despeses de recerca i desenvolupament i, si s'escau, per les inversions en elements d'immobilitzat material i intangible, exclosos els edificis i terrenys.

   Es consideren despeses de recerca i desenvolupament les efectuades pel contribuent, incloses les amortitzacions dels béns afectes a les activitats esmentades, sempre que estiguin directament relacionades amb aquestes activitats i s'apliquin efectivament a la realització d'aquestes, i constin específicament individualitzades per projectes.

   La base de la deducció s'ha de minorar en l'import de les subvencions rebudes per al foment d'aquestes activitats i imputables com a ingrés en el període impositiu.

   Les despeses de recerca i desenvolupament que integren la base de la deducció han de correspondre a activitats efectuades a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.

   Igualment tindran la consideració de despeses de recerca i desenvolupament les quantitats pagades per a la realització d'aquestes activitats a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, per encàrrec del contribuent, individualment o en col·laboració amb unes altres entitats.

   Les inversions s'entenen efectuades quan els elements patrimonials es posin en condicions de funcionament.

 • Per despeses en activitats d'innovació tecnològica (art.35 LIS)

  • Percentatge de deducció

   La realització d'activitats d'innovació tecnològica donarà dret a practicar una deducció del 12%.

   No obstant això, per a les despeses efectuades en projectes iniciats a partir del 25 de juny de 2020 consistents en la realització d'activitats d'innovació tecnològica resultat del qual sigui un avenç tecnològic en l'obtenció de nous processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l'automoció o millores substancials dels ja existents, s'estableix un increment de la deducció en 38 punts percentuals (fins al 50% dels aquestes despeses) sempre que els contribuents tinguin la consideració de petites i mitjanes empreses d'acord amb el que disposa l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014; per a la resta de contribuents l'increment serà de tres punts percentuals.

  • Base de deducció

   La base de la deducció està constituïda per l'import de les despeses del període en activitats d'innovació tecnològica que corresponguin als conceptes següents:

   1. Activitats de diagnòstic tecnològic tendents a la identificació, la definició i l'orientació de solucions tecnològiques avançades, independentment dels resultats en què culminin.

   2. Disseny industrial e enginyeria de processos de producció, que inclouran la concepció i l'elaboració dels plans, dibuixos i suports destinats a definir els elements descriptius, especificacions tècniques i característiques de funcionament necessaris per a la fabricació, prova, instal·lació i utilització d'un producte, així com l'elaboració de mostraris tèxtils, de la indústria del calçat, de l'adobat, de la marroquineria, de la joguina del moble i de la fusta.

   3. Adquisició de tecnologia avançada en forma de patents, llicències, «know-how» i dissenys. No donaran dret a la deducció les quantitats satisfetes a persones o entitats vinculades al subjecte passiu. La base corresponent a aquest concepte no podrà superar la quantia d'un milió d'euros anuals.

   4. Obtenció del certificat de compliment de les normes d'assegurament de la qualitat en la sèrie ISO 9000, GMP o similars, sense incloure aquelles despeses corresponents a la implantació d'aquestes normes.

   Les despeses han de correspondre a activitats efectuades a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu. Igualment, tindran la consideració de despeses d'innovació tecnològica les quantitats pagades per a la realització d'aquestes activitats a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, per encàrrec del subjecte passiu, individualment o en col·laboració amb unes altres entitats.

   Per determinar la base de la deducció l'import de les despeses en activitats d'innovació tecnològica es minorarà en l'import de les subvencions rebudes per al foment d'aquestes activitats i imputables com a ingrés durant el període impositiu.