Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

Per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica

 • Per despeses i inversions en activitats d'investigació i desenvolupament (art.35 LIS)

  • Percentatges de deducció

   La realització d'activitats d'investigació i desenvolupament donarà dret a practicar una deducció de la quota íntegra del 25% de les despeses efectuades en el període impositiu per aquest concepte.

   En el cas que les despeses efectuades en la realització d'activitats d'investigació i desenvolupament en el període impositiu siguin més grans que la mitjana dels efectuats en els dos anys anteriors, s'aplicarà el 25% fins a l'esmentada mitjana, i el 42% sobre l'excés respecte de la mateixa.

   A més de la deducció que sigui procedent conforme al disposat en els paràgrafs anteriors, es practicarà una deducció addicional del 17% de l'import de les despeses de personal corresponents a investigadors qualificats adscrits en exclusiva a activitats d'investigació i desenvolupament.

   Per les inversions en elements d'immobilitzat material i intangible, exclosos els immobles o terrenys, sempre que siguin afectes exclusivament a les activitats d'investigació i desenvolupament, donaran dret a una deducció del 8%

   Els elements en els quals es materialitzi la inversió hauran de romandre en el patrimoni del contribuent, tret de pèrdues justificades, fins que es compleixi la seva finalitat específica en les activitats d'investigació i desenvolupament, excepte que la seva vida útil fos inferior.

  • Base de la deducció

   La base de la deducció serà constituïda per l'import de les despeses d'investigació i desenvolupament i, en el seu cas, per les inversions en elements d'immobilitzat material i intangible exclosos els edificis i terrenys.

   Es consideraran despeses d'investigació i desenvolupament les realitzades pel contribuent, incloses les amortitzacions dels béns afectes a les esmentades activitats, quan estiguin directament relacionats amb les esmentades activitats i s'apliquin efectivament a la realització d'aquestes, constant específicament individualitzades per projectes.

   La base de la deducció es minorarà en l'import de les subvencions rebudes per al foment de les esmentades activitats i imputables com a ingrés en el període impositiu.

   Les despeses d'investigació i desenvolupament que integren la base de la deducció han de correspondre a activitats efectuades a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.

   Igualment tindran la consideració de despeses d'investigació i desenvolupament les quantitats pagades per a la realització de les esmentades activitats a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, per encàrrec del contribuent, individualment o en col·laboració amb altres entitats.

   Les inversions s'entendran realitzades quan els elements patrimonials siguin posats en condicions de funcionament.

 • Per despeses en activitats d'innovació tecnològica (art.35 LIS)

  • Percentatge de deducció

   La realització d'activitats d'innovació tecnològica donarà dret a practicar una deducció del 12%.

   No obstant això, per a les despeses efectuades en projectes iniciats a partir del 25 de juny de 2020 de consistents en la realització d'activitats d'innovació tecnològica el resultat de les quals sigui un avenç tecnològic en l'obtenció de nous processos de producció a la cadena de valor de la indústria de l'automoció o millores substancials dels ja existents, s'estableix un increment de la deducció en 38 punts percentuals (fins al 50% dels aquests despeses) sempre que els contribuents tinguin la consideració de petites i mitjanes empreses d'acord amb el disposat a l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014;per a la resta de contribuents l'increment serà de tres punts percentuals.

  • Base de deducció

   La base de la deducció estarà constituïda per l'import de les despeses del període en activitats d'innovació tecnològica que corresponguin als següents conceptes:

   1. Activitats de diagnòstic tecnològic tendents a la identificació, la definició i l'orientació de solucions tecnològiques avançades, amb independència dels resultats en què culminin.

   2. Disseny industrial i enginyeria de processos de producció, que inclouran la concepció i l'elaboració dels plans, dibuixos i suports destinats a definir els elements descriptius, especificacions tècniques i característiques de funcionament necessaris per a la fabricació, prova, instal·lació i utilització d'un producte, així com l'elaboració de mostraris tèxtils, de la indústria del calçat, de l'adobament, de la marroquineria, de la joguina del moble i de la fusta.

   3. Adquisició de tecnologia avançada en forma de patents, llicències, «saber fer» i dissenys.No donaran dret a la deducció les quantitats satisfetes a persones o entitats vinculades al subjecte passiu.La base corresponent a aquest concepte no podrà superar la quantia d'un milió d'euros anuals.

   4. Obtenció del certificat de compliment de les normes d'assegurament de la qualitat en la sèrie ISO 9000, GMP o similars, sense incloure aquelles despeses corresponents a la implantació de les esmentades normes.

   Les despeses han de correspondre a activitats efectuades a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.Igualment, tindran la consideració de despeses d'innovació tecnològica les quantitats pagades per a la realització de les esmentades activitats a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, per encàrrec del subjecte passiu, individualment o en col·laboració amb altres entitats.

   Per determinar la base de la deducció l'import de les despeses en activitats d'innovació tecnològica es minorarà en l'import de les subvencions rebudes per al foment de les esmentades activitats i imputables com a ingrés en el període impositiu.