Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

Deduccions de l'exercici 2021

S'inclouran les modalitats d'inversió regulades en la Llei de l'Impost sobre Societats (règim general) i les destinades a programes de suport a esdeveniments d'interès públic (règims especials).