Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

Per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals

 • Per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals espanyols  (art. 36.1 LIS)

  Les inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, que permetin la confecció d'un suport físic previ a la seva producció industrial seriada, donaran dret al productor a una deducció del 30% respecte del primer milió d'euros de la base de la deducció, i del 25% sobre l'excés d'aquest import. L'import d'aquesta deducció no pot ser superior a 10 milions d'euros.

  La base de la deducció estarà constituïda pel cost total de la producció, així com per les despeses per a l'obtenció de còpies i les despeses de publicitat i promoció a càrrec del productor fins al límit per a ambdós del 40% del cost de producció. Com a mínim el 50% de la base de la deducció haurà de correspondre's amb despeses realitzades en territori espanyol. La base de la deducció es minorarà en l'import de les subvencions rebudes per finançar les inversions que generen dret a deducció.

  Per a l'aplicació de la deducció, serà necessari el compliment de determinats requisits.

  L'import d'aquesta deducció, conjuntament amb la resta d'ajuts percebudes, no podrà superar el 50% del cost de producció. No obstant això, aquest límit s'elevarà per a determinades produccions.

 • Per inversions en produccions cinematogáficas estrangeres a Espanya (art. 36.2 LIS)

  Els productors registrats en el Registre Administratiu d'Empreses Cinematogràfiques de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals que s'encarreguin de l'execució d'una producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals que permetin la confecció d'un suport físic previ a la seva producció industrial seriada tindran dret a la deducció prevista en aquest apartat per les despeses realitzades en territori espanyol.

  La base de la deducció estarà constituïda per les següents despeses realitzades en territori espanyol directament relacionades amb la producció:

  1. Les despeses de personal creatiu, sempre que tingui residència fiscal a Espanya o en algun Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu, amb el límit de 100.000 euros per persona.

  2. Les despeses derivades de la utilització d'indústries tècniques i altres proveïdors.

  L'import de deducció serà:

  • Del 30% respecte del primer milió de base de la deducció i del 25% sobre l'excés d'aquest import.

   La deducció s'aplicarà sempre que les despeses realitzades en territori espanyol siguin, com a mínim, d'1 milió d'euros. No obstant això, en el supòsit de produccions d'animació tals despeses seran, com a mínim, de 200.000 euros.

   L'import d'aquesta deducció no pot ser superior a 10 milions d'euros per cada producció efectuada.

   L'import d'aquesta deducció, conjuntament amb la resta d'ajuts percebudes per l'empresa contribuent, no podrà superar el 50% del cost de producció.

  • Del 30% de la base de la deducció, quan el productor s'encarregui de l'execució de serveis d'efectes visuals i les despeses realitzades en territori espanyol siguin inferiors a 1 milió d'euros.

   L'import d'aquesta deducció no podrà superar l'import que estableix el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.

   La deducció que preveu aquest apartat queda exclosa del límit a què es refereix l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 39 d'aquesta Llei. A l'efecte del càlcul d'aquest límit no es computarà aquesta deducció. Per a l'aplicació de la deducció, serà necessari el compliment de determinats requisits.

 • Per inversions en produccions d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals (art. 36.3 LIS)

  Les despeses efectuades en la producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals tenen una deducció del 20%.

  La base de la deducció estarà constituïda pels costos directes de caràcter artístic, tècnic i promocional incorreguts en les activitats esmentades.

  La deducció generada en cada període impositiu no podrà superar l'import de  500.000 euros per contribuent.

  Per a l'aplicació d'aquesta deducció, s'han de complir els requisits següents:

  • Que el contribuent hagi obtingut un certificat a l'efecte, en els termes que estableix l'ordre ministerial, per l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música.

  • Que, dels beneficis obtinguts en el desenvolupament d'aquestes activitats en l'exercici en el que es generi el dret a la deducció, el contribuent destini com a mínim el 50% a la realització d'activitats que donen dret a l'aplicació de la deducció prevista en aquest apartat.

   El termini per al compliment d'aquesta obligació és el comprès entre l'inici de l'exercici en què s'hagin obtingut els beneficis esmentats i els 4 anys següents al tancament d'aquest exercici.

  La base d'aquesta deducció es minorarà en l'import de les subvencions rebudes per finançar les despeses que generin el dret a la deducció.

  L'import de la deducció, juntament amb les subvencions percebudes pel contribuent, no podrà superar el 80% de les esmentades despeses.

 • Empresaris o professionals que participin en el finançament de produccions audiovisuals espanyols i d'espectacles d'arts escèniques i musicals (art. 39 LIS)

  També tindrà accés a la deducció prevista en l'apartat 1 i 3 de l'article 36 LIS  els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques i que participin en el finançament de produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació, documental o producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals realitzada per un altre contribuent, quan aportin quantitats en concepte de finançament, per sufragar la totalitat o part dels costos de la producció sense adquirir drets de propietat intel·lectual o d'una altra índole respecte dels resultats del mateix, de la qual propietat haurà de ser en qualsevol cas de la productora. Les aportacions esmentades es poden fer en qualsevol fase de la producció fins a l'obtenció del certificat de nacionalitat.

  El reintegrament de les quantitats aportades es realitzarà mitjançant les deduccions líquides en quota, que d'acord amb el contracte i el que estableix l'apartat 1 i 3 de l'article 36, el productor traspassi al contribuent que participa en el finançament.

  Per a l'aplicació del que disposa el present article serà necessari que tant el productor com el contribuent que participin en el finançament de la producció, subscriguin un contracte de finançament que compleixi certs requisits.

  • Identitat dels contribuents que participen en la producció.

  • Descripció de la producció.

  • Pressupost de la producció amb descripció detallada de les despeses i, en particular, de què es realitzin en territori espanyol.

  • Forma de finançament de la producció, especificant separadament les quantitats que aporti el productor, les que aporti el contribuent que participi en el seu finançament i les que corresponguin a subvencions i altres mesures de suport.

  • Les altres qüestions que reglamentàriament s'estableixin.

  El contribuent o contribuents que participen en el finançament tindrà dret a acreditar en la seva autoliquidació la deducció prevista en aquell article, determinant-se el seu import en les mateixes condicions que s'haguessin aplicat el productor. No obstant això, el contribuent que participa en el finançament de la producció no podrà aplicar una deducció superior a l'import corresponent, en termes de quota, resultant de multiplicar per 1,20 l'import de les quantitats per ell desemborsades per al finançament d'aquella. L'excés podrà ser aplicat pel productor.

  El contribuent o contribuents que participi en el finançament de la producció aplicarà anualment la deducció establerta en aquest article, en funció de les aportacions desembossades en cada període impositiu.