Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

Règim especial" Pla Decenni Milliarium Montserrat 1025-2025

El Programa "Pla Decenni Milliarium Montserrat 1025-2025" tindrà la consideració d'esdeveniment d'excepcional interès públic als efectes del que disposa l'article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

La durada del programa de suport a aquest esdeveniment comprendrà des d'1de febrer de 2019 fins a 31 de gener de 2022.

Els contribuents podran deduir de la quota íntegra de l'impost el 15 per 100 de les despeses que en compliment dels plans i programes d'activitats establerts pel consorci realitzin d'acord amb l'art.27.3 de la Llei 49/2002, en la redacció donada per la Disposició final segona de la Llei 35/2006, de 28 de novembre.