Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

Règim especial " Programa preparació esportistes Tòquio 2020"

El " Programa de preparació dels esportistes espanyols dels jocs de Tòquio 2020" tindrà la consideració d'esdeveniment d'excepcional interès públic als efectes del que disposa l'article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

La durada del programa de suport a aquest esdeveniment comprendrà des de l'1 de  gener de 2017 a 31 de desembre de 2021.

Els contribuents podran deduir de la quota íntegra de l'impost el 15 per 100 de les despeses que en compliment dels plans i programes d'activitats establerts pel consorci realitzin d'acord amb l'art.27.3 de la Llei 49/2002, en la redacció donada per la Disposició final segona de la Llei 35/2006, de 28 de novembre.