Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

Per inversió de beneficis

L'article 37 TRLIS assenyalava en el seu apartat 2 que “La inversió en elements patrimonials afectes a activitats econòmiques haurà de realitzar-se en el termini comprès entre l'inici del període impositiu en què s'obtenen els beneficis objecte d'inversió i els dos anys posteriors o, excepcionalment, d'acord amb un pla especial d'inversió aprovada per l'Administració tributària a proposta del subjecte passiu” i en el seu apartat 3 que “La deducció es practicarà en la quota íntegra corresponent al període impositiu en què s'efectuï la inversió”.

D'acord amb l'anterior, per a aquest exercici  els rendiments nets d'activitats econòmiques del període impositiu 2014 que, durant aquest any, s'inverteixin en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries, excepcionalment, d'acord amb un pla especial d'inversió aprovada per l'Administració tributària a proposta del subjecte passiu, poden donar lloc a l'aplicació de la deducció per inversions de l'article 37 del text refós de la Llei de l'impost sobre Societats, amb les especialitats que establia per a aquesta deducció l'article 68.2 de la Llei de l'IRPF, en la seva redacció vigent a 31 de desembre de 2014, si compleixen les condicions i requisits que en aquestes s'exigien.