Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

Normes comunes

Límits

Els límits de deducció s'apliquen sobre la quota que resulti de minorar la suma de les quotes íntegres estatal i autonòmica en l'import total de les deduccions per inversió en empreses de nova o recent creació i per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial.

L'import de les deduccions  per les diferents modalitats d'inversió (regulades en els arts. 36 a 39 de la LIS) no podrà excedir conjuntament del 25% de l'esmentada quota.

No obstant això, el limiti s'elevarà al 50% quan l'import de les deduccions per activitats de R+D i innovació tecnològica i la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals que correspongui a despeses i inversions efectuades en el propi període impositiu, excedeixi el 10% cent de l'esmentada quota.

Quan existeixin saldos pendents d'exercicis anteriors el límit que sigui procedent s'aplicarà a les deduccions de l'exercici i als saldos d'exercicis anteriors.

Els  límits són calculats i aplicats pel programa.

Quantitats no deduïdes

Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïts per excedir el límit màxim, podran aplicar-se, respectant els mateixos límits, en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin durant els quinze anys immediats i successius.

No obstant això, les quantitats corresponents a les deduccions per activitats d'investigació científica i innovació tecnològica i per al foment de les tecnologies de la informació i de la comunicació podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin durant els divuit anys immediats i successius

Manteniment de la inversió

Els elements patrimonials afectes a les deduccions previstes en els articles 35 a 39 de la Llei de l'impost sobre Societats, hauran de romandre en funcionament durant cinc anys, o tres si es tracta de béns mobles, o durant la seva vida útil si fos inferior.

En el cas de produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals, s'entendrà aquest requisit complert en la mesura que la productora mantingui el mateix percentatge de titularitat de l'obra durant el termini de 3 anys, sens perjudici de la seva facultat per comercialitzar totalment o parcialment els drets d'explotació derivats de la mateixa a un o més tercers. 

Conjuntament amb la quota corresponent al període impositiu en què es manifesti l'incompliment d'aquest requisit, s'ha d'ingressar la quantitat deduïda, a més dels interessos de demora.

Deducció única per inversió

Una mateixa inversió no podrà donar lloc a l'aplicació de la deducció en més d'una persona o entitat.