Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

Règim especial "Alacant 2021. Sortida Volta al món a Vela"

El Programa "Alacant 2021. Sortida Volta al món a Vela" tindrà la consideració d'esdeveniment d'excepcional interès públic als efectes del que disposa el la Llei 36/2014, de 26 de desembre, modificat per la Llei 6/2018, de 3 de juliol de pressupostos generals de l’Estat per a 2018.

La durada del programa de suport a aquest esdeveniment comprendrà des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2023.

Els contribuents podran deduir de la quota íntegra de l'impost el 15 per 100 de les despeses que en compliment dels plans i programes d'activitats establerts pel consorci realitzin d'acord amb l'art.27.3 de la Llei 49/2002, en la redacció donada per la Disposició final segona de la Llei 35/2006, de 28 de novembre