Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

Règim especial "València 2020-2021, Any Jubilar.Camí del Sant Calze"

El Programa "València 2020-2021, Any Jubilar.Camí del Sant Calze" tindrà la consideració d'esdeveniment d'excepcional interès públic als efectes del disposat a l'article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

La durada del programa de suport a aquest esdeveniment n'inclourà des de l'1 de gener de 2021 fins a 31 de desembre de 2022.

Els contribuents podran deduir de la quota íntegra de l'impost el 15 per 100 de les despeses que en compliment dels plans i programes d'activitats establerts pel consorci realitzin d'acord amb l'art. 27.3 de la Llei 49/2002, a la redacció donada per la Disposició final segona de la Llei 35/2006, de 28 de novembre