Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

4.3 Tipus de gravamen i quota íntegra

El tipus de gravamen és el percentatge que multiplicat per la BI permet obtenir la quota íntegra.El resultat pot ser positiu (quan així ho sigui la BI) o zero (BI zero o negativa).

Els tipus de gravamen aplicables són els següents, per a períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2016: 

 • Tipus de gravamen general:25%

 • Entitats de reduïda dimensió:25%

 • Microempreses:25%

 • Cooperatives de Crèdit, Caixes Rurals, Mútues d'assegurances generals, Mutualitats de previsió social, Societats de garantia recíproca, Societats de reafermament de SGR, Entitats parcialment exemptes, Partits polítics, Comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comú:25%
 • Tipus de gravamen especials, destaquen:

  • Entitats de Crèdit i entitats que es dediquin a l'explotació, investigació i explotació de jaciments i emmagatzemaments subterranis d'hidrocarburs (Llei 34/1998):30%

  • Cooperatives fiscalment protegides:20% (els resultats extracooperatius aniran al tipus general)

  • Entitats sense fins lucratius que apliquin el règim fiscal previst en la Llei 49/2002:10%

  • Entitats acollides al règim Econòmic i Fiscal de les Canàries:4%

  • Societats i Fons d'Inversió, Fons d'actius bancaris, SICAV i Fons de regulació del mercat hipotecari:1%
  • SOCIMI i Fons de pensions (RDL 1/2002):0%