Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

4.Impost sobre societats

Imatge societats

L'IS grava la renda de les societats de determinades entitats residents en el territori espanyol.Com a regla general, han de presentar declaració de l'IS, encara que no hagin desenvolupat activitats durant el període impositiu o no hagin obtingut rendes subjectes a l'impost.

 

Són residents en territori espanyol les entitats en les quals es compleixi algun dels següents requisits: 

 • Que s'haguessin constituït conforme a les lleis espanyoles.
 • Que tinguin el seu domicili social en territori espanyol.
 • Que tinguin la seu de direcció efectiva en territori espanyol (quan en ell ragui la direcció i control del conjunt de les seves activitats).

Més informació de l'Impost sobre Societats

En la Comunitat Foral de Navarra i en els Territoris Històrics de la Comunitat Autònoma del País Basc s'aplica l'IS segons el règim de Conveni Econòmic i de Concert Econòmic, respectivament. 

Són contribuents de l'IS les persones jurídiques (excepte les societats civils que no tinguin objecte mercantil) i determinades entitats, encara que no tinguin personalitat jurídica.

S'inclouen, entre altres, a les següents entitats amb personalitat jurídica pròpia

 • Societats mercantils (anònimes, de responsabilitat limitada, col·lectives, laborals, etc.).
 • Societats civils amb objecte mercantil (són contribuents des de l'1 de gener de 2016).No seran contribuents per l'IS les societats civils que es dediquin a activitats agrícoles, ramaderes, forestals, mineres i de caràcter professional acollides i que compleixin els requisits de la Llei 2/2007, de societats professionals, per tal com són alienes a l'àmbit mercantil.
 • Societats estatals, autonòmiques, provincials i locals.
 • Societats cooperatives.
 • Societats unipersonals.
 • Societats agràries de transformació.
 • Associacions, fundacions i institucions, tant públiques com privades, i els ens públics.
 • Agrupacions d'interès econòmic (AIE).

Estan també subjectes a l'IS (sense personalitat jurídica pròpia):

 • Les unions temporals d'empreses (UTE).
 • Els fons de:pensions, inversió, capital-risc, regulació del mercat hipotecari, titulització, de garantia d'inversions i d'actius bancaris.
 • Les comunitats de titulars de muntanyes veïnals en mà comú.

No són contribuents de l'IS, determinats ens sense personalitat jurídica (herències jacents, comunitats de béns, etc.)ni les societats civils sense personalitat jurídica i ni aquelles que la tinguin, però no tinguin objecte mercantil; aquestes entitats tributaran en règim d'atribució de rendes.Les rendes obtingudes per les entitats en el règim d'atribució de rendes s'atribueixen als socis, hereus, comuners o partícips, encara que l'obtenció de rendes la realitza materialment la mateixa entitat, que a més és contribuent per l'IAE i pl'IVA.

Hi ha excepcions a l'obligació de declarar.En particular, gaudeixen de exempció total i no tenen obligació de declarar determinats ens del sector públic (Estat, CCAA, Entitats Locals i els seus organismes autònoms, entitats gestores de la Seguretat Social, Banco de España, etc.).L'exempció total suposa, que tals ens estan rellevats de:l'obligació de presentar declaració-liquidació per l'IS;el compliment dels requisits comptables i registrals;donar-se d'alta a l'índex d'entitats;i suportar retenció per les rendes que obtinguin.

Hi ha altres entitats parcialment exemptes (entitats i institucions sense ànim de lucre, benèfiques o d'utilitat pública, organitzacions no governamentals, col·legis professionals, associacions empresarials, cambres oficials, sindicats, partits polítics, etc.)i tenen l'obligació de declarar la totalitat de les rendes, exemptes i no exemptes, tret que compleixin determinats requisits.