Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

4.7 Retencions i ingressos a compte

Practicades les deduccions per inversions sobre la quota íntegra ajustada positiva o quota íntegra minorada, s'obté la quota líquida positiva de l'exercici (zero o positiva).A aquesta quantitat se li resten les retencions i ingressos a compte, donant lloc a la quota de l'exercici a ingressar o tornar. 

Amb caràcter general, estan obligades a retenir les entitats, les persones físiques que exerceixin activitats econòmiques i els no residents que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, que satisfacin rendes subjectes a l'IS. 

Estan sotmeses, entre d'altres, a retenció

  • Rendes de capital mobiliari.

  • Premis de jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries, estiguin o no vinculats a l'oferta, promoció o venda de determinats béns, productes o serveis o venda de determinats béns, productes o serveis i els premis de loteries i apostes que estiguin subjectes i no exempts del gravamen especial de determinades loteries i apostes.

  • Contraprestacions obtingudes pels càrrecs d'administrador o conseller en altres societats.

  • Rendes obtingudes de la cessió del dret a l'explotació de la imatge o del consentiment o autorització, encara que s'obtinguin en el desenvolupament d'una activitat econòmica.

  • Rendes procedents de l'arrendament o sotsarrendament d'immobles urbans, encara que constitueixin ingressos derivats d'explotacions econòmiques.

  • Rendes obtingudes per les transmissions o reemborsos d'accions o participacions representatives del capital o patrimoni d'institucions d'inversió col·lectiva. 

Així mateix, quan les rendes anteriors s'abonin en espècie, s'haurà de practicar el corresponent ingrés a compte.