Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

4.4 Tractament de doble imposició

Per evitar la doble imposició existeixen dos mètodes:

Exempció:les rendes percebudes d'entitats (dividends, plusvàlues, beneficis d'establiments permanents, etc.)no s'integren a la base imposable de l'entitat que les rep.És a dir, tals rendes tributen exclusivament en seu de l'entitat que les genera i, quan són rebudes per un altre contribuent, no es produeix cap imposició addicional en el mateix.

Imputació:les rendes assenyalades s'integren a la base imposable de l'entitat que les percep, deduint de la seva quota íntegra cert import satisfet en concepte d'impost de la mateixa naturalesa, per a així evitar la doble imposició.