Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

4.4.1 Exempció

Amb la finalitat d'evitar la doble imposició, la normativa de l'IS compta amb les següents mesures relatives al mètode d'exempció: 

  1. El mètode d'exempció per evitar la doble imposició econòmica interna i internacional sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius del capital d'entitats, tant residents en territori espanyol com l'estranger. 

  2. El mètode d'exempció per evitar la doble imposició jurídica internacional sobre les rendes obtingudes a l'estranger a través d'establiments permanents 

    La Llei 27/2014 de l'Impost sobre Societats incorpora un règim d'exempció general per a participacions significatives, aplicable tant en l'àmbit intern com a internacional, eliminant en aquest segon àmbit el requisit relatiu a la realització d'activitat econòmica, si bé s'incorpora un requisit de tributació mínima que s'estableix en el 10% de tipus nominal, entenent-se compliment aquest requisit en el supòsit de països amb els quals s'hagi subscrit un Conveni per evitar la doble imposició internacional.

    A partir de l'1 de gener de 2021, per entendre que és la participació significativa, es elimina el requisit alternatiu que el valor d'adquisició de la participació fos superior a 20 milions d'euros i l'import que resultarà exempt serà del 95% de l'esmentat dividend o rendeix.Aquesta limitació NO s'aplicarà a empreses que tinguin un import net de la xifra de negocis (INCN) inferior a 40 milions d'euros i que no formin part d'un grup mercantil, durant un període limitat a tres anys, quan procedeixin d'una filial, resident o no en territori espanyol, constituïda posteriorment a l'1 de gener de 2021.