Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

4.4.2 Deduccions per doble imposició

Permeten evitar la doble imposició de rendes que ja han tributat en una altra societat.La doble imposició pot ser:

  1. Per impostos suportats:la mateixa renda d'un subjecte passiu es grava en dos estats diferents per un mateix tribut.Quan la societat resident integri rendes gravades a l'estranger podrà deduir el menor de:
    • L'impost satisfet a l'estranger.

    • El que correspondria pagar a Espanya per les esmentades rendes.La part de l'impost pagat a l'estranger que no donés de dret a la deducció en la quota íntegra, té la consideració de despesa deduïble.

  2. Per dividends i participacions en beneficis:quan una societat matriu resident en Espanya percep dividends o participacions en beneficis de les seves filials estrangeres, gravats a l'estranger podrà deduir:l'impost pagat pels beneficis amb càrrec a què s'abonen els dividends, en la quantia corresponent, amb requisits.

    A partir de l'1 de gener de 2021 s'estableix com a requisit per a l'aplicació d'aquesta deducció que la participació directa o indirecta en el capital de l'entitat no resident sigui, almenys, del 5%, eliminant-se el requisit alternatiu que el valor d'adquisició de la participació, sigui superior a 20 milions d'euros i per calcular la quota íntegra els dividends o participacions en els beneficis es reduiran en un 5% en concepte de despeses de gestió referides a les esmentades participacions.

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2016, per a contribuents l'import net de la xifra de negocis dels quals sigui almenys de 20.000.000 € durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu, l'import de les deduccions per evitar la doble imposició internacional no podrà excedir conjuntament del 50% de la quota íntegra del contribuent.