Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

4.8.1 Modalitats de pagaments fraccionats

Hi ha dues modalitats per determinar la base dels pagaments fraccionats.

 1. Modalitat aplicable amb caràcter general, en funció de la quota líquida de l'última declaració.

  El pagament fraccionat es calcula aplicant el 18% sobre la quota íntegra de l'últim període impositiu el termini reglamentari del qual de declaració estigués vençut el primer dia dels 20 naturals dels mesos d'abril, octubre o desembre minorada per les deduccions i bonificacions a què tingui dret el subjecte passiu i per les retencions i ingressos a compte.

  Si el resultat és zero o negatiu, no existeix obligació de presentar la declaració.

  Si l'últim període impositiu té una durada inferior a l'any, es pren igualment la part proporcional de la quota de períodes impositius anteriors, fins a completar un període de 12 mesos.

 2. Modalitat opcional (obligatòria si l'import net de la xifra de negocis és superior a 6.000.000 €), en funció de la base imposable de l'exercici.

  El pagament fraccionat es calcula sobre la BI del període dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural deduint les bonificacions, les retencions i ingressos a compte practicats, així com els pagaments fraccionats efectuats.

  S'apliquen les següents regles per al càlcul del pagament fraccionat:

  • Contribuent l'import net del qual de la xifra de negocis no hagi superat 10.000.000 € durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu:el percentatge a aplicar és 5/7 pel tipus de gravamen arrondoniment per defecte.(Si apliquen el tipus general:17%).

  • Contribuent l'import net de la xifra de negocis del qual sigui almenys de 10.000.000 € durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu:el percentatge a aplicar és 19/20 pel tipus de gravamen arrondoniment per excés.(Si apliquen el tipus general:24%).

  Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural, es pren com BI la dels dies transcorreguts des de l'inici del període impositiu fins al dia anterior a l'inici dels períodes assenyalats anteriorment (31 de març, 30 de setembre i 30 de novembre).En aquests casos, el pagament fraccionat és a compte de la liquidació corresponent al període impositiu que estigui en curs el dia anterior a l'inici de cada un dels esmentats períodes.

  De la quota resultant es dedueixen les bonificacions que fossin d'aplicació, les retencions i ingressos a compte practicats i els pagaments fraccionats del període impositiu.

  S'estableix l'obligació de realitzar un pagament fraccionat mínim quan aquest sigui superior a l'import que resulti d'aplicar els criteris generals per a aquesta segona modalitat, només per a contribuents l'import net de la xifra de negocis en els 12 mesos anteriors a l'inici del període impositiu dels quals sigui almenys de 10.000.000 €.

S'opta per la segona modalitat presentant el model 036 de declaració censal, en febrer de l'any a partir del qual ha d'assortir efectes, sempre que el període impositiu a què es refereix l'esmentada opció coincideixi amb l'any natural;si no, el termini serà el de 2 mesos a comptar des de l'inici de l'esmentat període impositiu o dins del termini comprès entre aquest inici i l'acabament del termini per efectuar el primer pagament fraccionat corresponent al referit període impositiu quan aquest últim termini fos inferior a 2 mesos.

Realitzada l'opció, el contribuent queda obligat respecte dels pagaments fraccionats dels mateixos períodes impositius i següents, tret de renúncia a la seva aplicació presentant el model 036 de declaració censal en els mateixos terminis.

No existeix obligació de practicar pagaments fraccionats al primer exercici econòmic de l'entitat, ja que no és possible aplicar la primera modalitat, en ser la quota igual a zero.No obstant això, es pot optar per aplicar la segona modalitat.