Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

4.9.1 Termini de presentació

La declaració de l'IS s'haurà de presentar dins dels 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.Així, en general, per a subjectes passius l'exercici econòmic dels quals coincideixi amb l'any natural, el termini és el dels 25 primers dies naturals del mes de juliol.Fins al 26 de juliol de 2021 per a l'IS de l'any 2020.

Els subjectes passius el període impositiu dels quals coincideixi amb l'any natural i presentin per Internet la declaració de l'IS, poden domiciliar el pagament.Per a la declaració de l'any 2020 serà des de l'1 al 21 de juliol de 2021.

En el cas que el període impositiu no coincideixi amb l'any natural i finalitzi un mes amb 30 dies, el termini dels 6 mesos s'ha de computar de data a data.Això és, si finalitza el període impositiu el 30 de juny, el termini de sis mesos conclouria el 30 de desembre del mateix any.A partir d'aquesta data es computaran els 25 dies naturals, conseqüentment, el termini començaria a computar el 31 de desembre concloent el 24 de gener de l'any següent.

A les localitats en què l'últim dia del termini voluntari de presentació sigui festiu o dissabte, els contribuents podran presentar la declaració de l'IS fins al primer dia hàbil següent.

És possible pagar el deute tributari lliurant els béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol, inscrits en l'Inventari General de Béns Mobles o en el Registre General de Béns d'Interès Cultural.

Calendari del contribuent