Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

4.9.2 Models d'autoliquidacions

Model 200:declaració de l'IS i IRNR (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol).D'ús general per contribuents sotmesos a l'IS, qualsevol que sigui l'activitat i la mida de l'empresa. 

Model 220:declaració de l'IS.Règim de tributació dels grups de societats.Obligatori per a les societats dominants dels grups, inclosos els de cooperatives, que tributin en règim de consolidació fiscal.El grup presentarà el model 220 i a més, totes les empreses que l'integren presentaran la corresponent declaració individual en el model 200.