Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.4.1 A qui s'aplica

A les persones físiques i entitats en règim d'atribució de rendes que compleixin els següents requisits: 

 1. Que les seves activitats estiguin incloses en l'Ordre que desenvolupa el règim simplificat.

 2. Que no depassin els següents límits establerts en l'esmentada Ordre i en la Llei d'IVA:

  • Ingressos l'any immediat anterior del conjunt d'activitats, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes:250.000 €. No es computaran entre els ingressos les subvencions, indemnitzacions i l'IVA.

  • Ingressos l'any immediat anterior d'activitats agrícoles, forestals i ramaderes, excloses subvencions, indemnitzacions i l'IVA:250.000 €.

  • Límits específics relatius al nombre de persones, vehicles i safates fetes servir.

  • Que l'import de les adquisicions o importacions de béns i serveis, exclosos els d'elements de l'immobilitzat, no hagi superat l'any immediat anterior, els 250.000 €.
 3. Que no hagin renunciat a la seva aplicació.

 4. Que no hagin renunciat ni estiguin exclosos, de l'estimació objectiva de l'IRPF ni del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca en l'IVA.

 5. Que cap activitat exercida no estigui en estimació directa de l'IRPF o en algun dels règims d'IVA, incompatibles amb el règim simplificat.