Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Rendes no susceptibles d'imputació

Normativa: Art. 91.3.g), 4, 5 i 9  Llei IRPF

Sens perjudici del comentat anteriorment, no són susceptibles d'imputació les següents rendes:

 • Les rendes positives corresponents a ingressos derivats d'activitats creditícies, financeres, asseguradores o de prestació de serveis, quan més del 50 per 100 dels ingressos corresponents a les mateixes s'hagin realitzat amb persones o entitats no vinculades en els termes de l'article 18 de la LIS
 • Les rendes  previstes en les lletres b) i e) de l'apartat anterior "Rendes susceptibles d'imputació", en el supòsit de valors derivats de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats que atorguin, com a mínim, el 5 per 100 del capital d'una entitat i es posseeixin durant un termini mínim d'un any, amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació, sempre que l'entitat participada compleixi els següents requisits:

  • Que disposi de la corresponent organització de mitjans materials i personals, i
  • Que no tingui com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari en els termes previstos en l'article 4.Vuit.Dos a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

  En el supòsit d'entitats que formin part del mateix grup de societats segons els criteris establerts en l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, els requisits relatius al percentatge de participació, així com l'existència d'una direcció i gestió de la participació es determinaran tenint en compte a totes les que formin part del mateix.

 • Les rendes positives a què es refereix l'apartat anterior "Rendes susceptibles d'imputació" quan la suma dels seus imports sigui inferior al 15 per 100 de la renda total obtingut per l'entitat no resident, excepte les rendes a què es refereix la lletra g) d'aquest apartat que s'imputaran en la seva totalitat.
 • L'import de l'impost o impostos de naturalesa idèntica o similar a l'impost sobre societats efectivament satisfet per la societat no resident per la part de renda a incloure.
 • Els dividends o participacions en beneficis, inclosos els dividends a compte, en la part que correspongui a la renda positiva que hagi estat imputada.

  En cas de distribució de reserves, s'atendrà a la designació continguda en l'acord social, entenent-se aplicades les últimes quantitats abonades a aquestes reserves.

Important: una mateixa renda positiva només podrà ser objecte d'imputació per una sola vegada, sigui quina sigui la forma i l'entitat en què es manifesti.