Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Règim fiscal de les prestacions percebudes i disposició anticipada de drets consolidats

a. Règim fiscal de les prestacions percebudes

Les prestacions percebudes per les contingències que cobreixen els plans de pensions (article 8.6 del text refós de la Llei de regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre) tributaran en la seva integritat com rendiments de treball sense que en cap cas puguin minorar-se en les quanties corresponents als excessos de les aportacions .

Respecte a les prestacions percebudes tingui's en compte la possible aplicació del règim transitori de reduccions aplicables a les prestacions percebudes en forma de capital dels sistemes de previsió social i que derivin de contingències esdevingudes als exercicis 2012 o següents, per la part corresponent a aportacions realitzades fins a 31 de desembre de 2006, que es comenta al Capítol 3.

En el cas que la prestació es percebi en forma de renda vitalícia assegurada, es podran establir mecanismes de reversió o períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de mort una vegada constituïda la renda vitalícia.

Recordi: d'acord amb l'article 8.6 del text refós de la Llei de regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, les contingències per les quals se satisfaran les prestacions són:

 • Jubilació.
 • Incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a tot treball, i la gran invalidesa, determinades conforme al Règim corresponent de Seguretat Social.
 • Mort del partícip o beneficiari, que pot generar dret a prestacions de viduïtat, orfandat o a favor d'altres hereus o persones designades.
 • Dependència severa o gran dependència del partícip, regulada en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'Autonomia personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

b. Disposició anticipada de drets consolidats

Els drets consolidats dels partícips, mutualistes o assegurats dels plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social només poden fer-se efectius anticipadament en els supòsits previstos a l'article 8.8 de l'esmentat text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, que són atur de llarga durada, malaltia greu i a partir de 2025 per aportacions i contribucions empresarials realitzades amb almenys 10 anys d'antiguitat.

No obstant això, com conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 la disposició addicional vintena del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel que s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19 (BOE d'1 d'abril) i l'article 23 del Reial Decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació (BOE del 22), van establir amb caràcter excepcional i exclusivament durant el període de sis mesos comprès entre el 14 de març i el 14 de setembre de 2020, la possibilitat que els partícips de plans de pensions poguessin sol·licitar fer efectius els seus drets consolidats en els següents supòsits:

 1. Trobar-se en situació legal d'atur com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació derivada de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.
 2. Ser empresari titular d'establiments l'obertura dels quals al públic s'hagi vist suspesa com a conseqüència de l'establert a l'article 10 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
 3. Per als treballadors per compte propi que haguessin estat prèviament integrats a un règim de la Seguretat Social com a tals  o en un règim de mutualisme alternatiu a aquesta, i com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 hagin cessat en la seva activitat o quan, sense haver cessat en la seva activitat, la seva facturació el mes natural anterior a què se sol·licita la disponibilitat del pla de pensions s'hagi reduït, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior, sempre que no es trobin en algun dels dos supòsits recollits en les lletres anteriors.

  En el cas dels treballadors autònoms agraris de produccions de caràcter estacional inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agrari, així com els treballadors de produccions pesqueres, marisqueres o de productes específics de caràcter estacional inclosos en el Règim Especial de Treballadors del Mar, quan la seva facturació mitjana en els mesos de campanya de producció anteriors al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb els mateixos mesos de la campanya de l'any anterior.

  En el supòsit dels treballadors autònoms que desenvolupin activitats en algun dels següents codis de la CNAE 2009:5912, 5915, 5916, 5920 i entre el 9001 i el 9004 ambdós inclosos, sempre que, no cessant en la seva activitat, la seva facturació el mes natural anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda en almenys un 75 per cent en relació amb l'efectuada en els dotze mesos anteriors

L'import dels drets consolidats disponible serà el justificat pel partícip a l'entitat gestora de fons de pensions, amb el límit màxim de la menor de les dues quanties següents per al conjunt de plans de pensions dels que sigui titular:

1r Depenent de quin sigui el supòsit dels indicats anteriorment els següents imports:

 • Els salaris deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l'expedient de regulació temporal d'ocupació per al supòsit previst en l'apartat a) anterior.
 • Els ingressos nets estimats que s'hagin deixat de percebre mentre es mantingui la suspensió d'obertura al públic per al supòsit recollit en l'apartat b) anterior.
 • Els ingressos nets estimats que s'hagin deixat de percebre mentre es mantingui la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 per al supòsit recollit en l'apartat c) anterior.

2n El resultat de prorratejar l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) anual per a 12 pagues vigent per a l'exercici 2020 (6.583,20 euros) multiplicat per tres en la proporció que correspongui al període de durada de l'ERTE, al període de suspensió de l'obertura al públic de l'establiment o al període de cessament de l'activitat.En tot cas, en els tres supòsits el període de temps màxim a computar és la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional.

En tots els casos (és a dir, en els previstos per l'article 8.8 de l'esmentat text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions i, excepcionalment, en els establerts pels Reials Decrets llei 11/2020 i 15/2020, de 21 d'abril, per la situació d'alarma sanitària ocasionada pel  Covid-19) el reembors de drets consolidats queda subjecte al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions, això és, tributen com rendiments del treball imputant-se a l'any que siguin percebuts.

No obstant això, en el supòsit que el partícip, mutualista o assegurat disposés, totalment o parcialment, dels drets consolidats, així com dels drets econòmics derivats dels sistemes de previsió social, en supòsits diferents dels previstos en la normativa de plans i fons de pensions que acabem d'indicar en els paràgrafs anteriors, haurà de reposar les reduccions en la base imposable indegudament practicades mitjançant les oportunes autoliquidacions complementàries, amb inclusió dels interessos de demora.

Les esmentades autoliquidacions complementàries s'hauran de presentar en el termini que intervingui entre la data de la disposició anticipada i el final del termini reglamentari de presentació de la declaració corresponent al període impositiu en què es realitzi la disposició anticipada.

En aquest cas, les quantitats percebudes que excedeixin de l'import de les aportacions realitzades, incloent, en el seu cas, les contribucions imputades pel promotor, tributaran com a rendiment de treball en el període impositiu en què es percebin.