Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

3.Primes satisfetes als plans de previsió assegurats

Els plans de previsió assegurats, les primes dels quals poden ser objecte de reducció de la base imposable general, es van incorporar als sistemes de previsió social, a partir d'1 de gener de 2003, amb la reforma parcial del IRPF operada per la Llei 46/2002, de 18 de desembre (BOE del 19).

Els plans de previsió assegurats es defineixen legalment com contractes d'assegurança que han de complir els següents requisits:

 1. El contribuent haurà de ser l'acceptant, assegurat i beneficiari.

  No obstant això, en el cas de mort, podrà generar dret a prestacions en els termes previstos en la normativa reguladora dels plans i fons de pensions.

 2. Les contingències cobertes hauran de ser únicament les previstes a l'article 8.6 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (jubilació;incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a tot treball, i la gran invalidesa;mort del partícip o beneficiari i dependència severa o gran dependència del partícip), havent de tenir com a cobertura principal la de jubilació en els termes establerts a l'article 49.1 del Reglament del IRPF.

  Només es permetrà la disposició anticipada, total o parcial, en aquests contractes, en els supòsits previstos a l'article 8.8 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions (atur de llarga durada, malaltia greu i a partir de 2025 per aportacions amb 10 anys d'antiguitat).

  A més, com conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 la disposició addicional vintena del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel que s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19 (BOE d'1 d'abril) i l'article 23 del Reial Decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació (BOE del 22), van establir de forma excepcionalment i exclusivament durant el període comprès entre el 14 de març i el 14 de setembre de 2020, la possibilitat que els partícips de plans de pensions poguessin fer efectius els seus drets consolidats en determinats casos d'atur, cessament de l'activitat o reducció de la facturació.Supòsits que es comenten en aquest Capítol, dins de les normes comunes aplicables a les aportacions a sistemes de previsió social, en l'apartat sobre disposició anticipada de drets consolidats.

  El dret de disposició anticipada es valorarà per l'import de la provisió matemàtica a què no es podran aplicar penalitzacions, despeses o descomptes.No obstant això, en el cas que l'entitat compti amb inversions afectes el dret de disposició anticipada es valorarà pel valor de mercat dels actius assignats.

 3. Els plans de previsió assegurats tindran obligatòriament que oferir una garantia d'interès i utilitzar tècniques actuarials.
 4. En el condicionat de la pòlissa ha de constar de forma expressa i destacada que es tracta d'un pla de previsió assegurat.
 5. Els acceptants dels plans de previsió assegurats podran, mitjançant decisió unilateral, mobilitzar la seva provisió matemàtica a un altre pla de previsió assegurat del qual siguin acceptants, o a un o diversos plans de pensions del sistema individual o associat dels quals siguin partícips.Una vegada assolida la contingència, la mobilització només serà possible si les condicions del pla ho permeten.

  El procediment per efectuar la mobilització de la provisió matemàtica es regula a l'article 49.3 del Reglament del IRPF