Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

1.Àmbit objectiu i subjectiu

Àmbit objectiu

Les contingències que poden ser objecte de cobertura són les previstes per als plans de pensions a l'article 8.6 de la seva norma reguladora, és a dir, en el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (BOE de 13 de desembre).

Les contingències que poden ser objecte de cobertura són les següents:jubilació;incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a tot treball, i la gran invalidesa;mort i dependència severa o gran dependència del partícip.

Els drets consolidats dels mutualistes només podran fer-se efectius en els mateixos supòsits que per als plans de pensions i, addicionalment, una vegada transcorregut un any des que finalitzi la vida laboral dels esportistes professionals o des que es perdi la condició d'esportista d'alt nivell.

Àmbit subjectiu

La condició de mutualista i assegurat haurà de recaure, en tot cas, en l'esportista professional o d'alt nivell.

A aquests efectes es consideren:

  • Esportistes professionals: els inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es regula la relació laboral especial dels esportistes professionals.
  • Esportistes d'alt nivell: els inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment (BOE del 25).