Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

2. Disposició de drets consolidats

La disposició dels drets consolidats en supòsits diferents dels previstos per als plans de pensions en l'article 8.8 de la seva norma reguladora (desocupació de llarga durada o de malaltia greu), determinarà l'obligació per al contribuent de reposar en la base imposable les reduccions indegudament realitzades, amb la pràctica de les autoliquidacions complementàries, que inclouran els interessos de demora.

Les quantitats percebudes que excedeixin l'import de les aportacions realitzades, incloent, si escau, les contribucions imputades pel promotor, tributaran com a rendiment del treball durant el període impositiu en què es percebin.