Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

3.Límit màxim i excés d'aportacions

A. Límit màxim d'aportacions

Les aportacions anuals no podran depassar la quantitat de 24.250 euros anuales, incloses les aportacions efectuades pels promotors en concepte de rendiments del treball.

No s'admetran aportacions una vegada que finalitzi la vida laboral com a esportista professional o es produeixi la pèrdua de la condició d'esportista d'alt nivell en els termes i condicions que s'estableixin reglamentàriament.

B. Excessos pendents de reduir d'aportacions realitzades als exercicis anteriors

Les aportacions que no haguessin pogut ser objecte de reducció en la base imposable per insuficiència de la mateixa o per aplicació dels límits màxims de reducció fiscal legalment establerts, podran reduir-se en el present exercici, sempre que el contribuent hagués sol·licitat en la declaració corresponent als exercicis 2015 a 2019 poder reduir l'excés als cinc exercicis següents.

La reducció de l'excés, que s'efectuarà amb subjecció als límits màxims que a continuació es comenten, es realitzarà amb prioritat a què correspongui a les aportacions efectuades a l'exercici.

C. Límit màxim de reducció de la base imposable

Les aportacions, directes o imputades, així com, en el seu cas, els excessos procedents dels exercicis 2015 a 2019 pendents de reducció, podran ser objecte de reducció exclusivament en la part general de la base imposable.Com a límit màxim s'aplicarà la menor de les següents quantitats:

  1. Suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment pel contribuent a l'exercici.
  2. 24.250 euros anuals.

D. Excés d'aportacions corresponents a l'exercici

Les aportacions realitzades l'any 2020 que no hagués estat objecte de reducció en la base imposable per insuficiència de la mateixa o per aplicació del límit comentat en la lletra a) anterior podran reduir-se als cinc exercicis següents.

En aquest supòsit, el contribuent haurà d'emplenar, dins de l'apartat I de la declaració, les caselles [0488] y [0489], en l'última de les quals es farà constar l'import de les aportacions i contribucions realitzades el 2020.

Atenció: les quantitats corresponents als excessos pendents de reduir d'aportacions realitzades als exercicis les 2015 a 2019 pendents d'aplicar a l'inici de l'exercici, les aplicades en la declaració i el romanent pendent d'aplicació en exercicis futurs així com com l'excés d'aportacions corresponents a l'exercici 2020 no aplicades l'import de les quals se sol·licita poder reduir als 5 exercicis següents, s'ha de fer constar a l'annex C.2 de la declaració en l'apartat "Excés no reduït de les aportacions a la mutualitat de previsió social d'esportistes professionals pendents de compensar als exercicis següents".